عروج محمد مهدوی از فعالین جنبش در حادثه شیراز

جنبش عدالتخواه دانشجویی این ضایعه را به دوستان و خانواده ی او تسلیت می گوید

* انا لله و انا الیه راجعون. باز پرواز دوستان، شتکی بر خواب مدام و غفلت روزانه ما زد. "محمد مهدوی"، از بچه های کانون رهپویان وصال شیراز ،دانشجوی دانشگاه آزاد و عضو تشکل دانشجویی وصال بود که در جنبش عدالتخواه هم فعالیت می کرد.

* انا لله و انا الیه راجعون. باز پرواز دوستان، شتکی بر خواب مدام و غفلت روزانه ما زد. "محمد مهدوی"، از بچه های کانون رهپویان وصال شیراز ،دانشجوی دانشگاه آزاد و عضو تشکل دانشجویی وصال بود که در جنبش عدالتخواه هم فعالیت می کرد.

ذهنی پرسشگر و انرژی ای پایان ناپذیر داشت و به واقع، جستجوگری در مسیر شدن بود … روحش شاد و جنت مکانش باد…

جنبش عدالتخواه دانشجویی این ضایعه را به دوستان و خانواده ی او تسلیت می گوید.