بدون شرح!

روزمرگی دوران و فراموشی مسئله فلسطین

بیاد فلسطین دربند وغزه ی در خون و آتش و سکوت خفت بار دولتهای اسلامی و رسانه هایشان