غيبت نمايندگان مجلس را به تعطيلي كشاند

حضور کم رنگ نمایندگان در جلسات پایانی مجلس

به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس جلسه علني امروز چهارشنبه مجلس به دليل نرسيدن تعداد نمايندگان به حد نصاب لازم تشكيل نشد.مجلس در طول هفته جاري و هفته گذشته نيز چندين بار از حد نصاب افتاد به طوري كه نمايندگان براي تصويب مصوبات خود گاهي با كمبود عدد مواجه مي‌شدند و رأي گيري را به تأخير مي‌انداختند.

به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس جلسه علني امروز چهارشنبه مجلس به دليل نرسيدن تعداد نمايندگان به حد نصاب لازم تشكيل نشد.


مجلس در طول هفته جاري و هفته گذشته نيز چندين بار از حد نصاب افتاد به طوري كه نمايندگان براي تصويب مصوبات خود گاهي با كمبود عدد مواجه مي‌شدند و رأي گيري را به تأخير مي‌انداختند.
طبق آيين نامه داخلي مجلس حضور حداقل دو سوم نمايندگان يعني 194 نفر لازم است و اين در حالي است كه در جلسه امروز مجلس تعداد نمايندگان 189 نفر بود و همين امر باعث شد تا مجلس فاقد اكثريت شده و جلسه علني امروز تشكيل نشود.