بدون شرح!

داستان قوه قضاییه و مبارزه با مفاسد اقتصادی و هزاران علامت سوال ؟؟؟؟؟؟

قوه قضاییه و مبارزه با مفاسد اقتصادی ؛قوه قضاییه با گذشت بیش از شش سال از فرمان 8 ماده ای رهبری کارنامه مناسبی در این زمینه نداشته است

آفتابه دزدها به جای دانه درشتها! در الویت کاری قوه قضاییه قرار دارند!؟

آفتابه دزدها به جای دانه درشت ها!

منبع :وبلاگ سراج 60