از شعارهای انقلابی تا چراغ سبز به شیطان بزرگ

منافع کشور دوست و برادر آمریکا در ایران به رسمیت شناخته خواهد شد؟!!

از شعارهای انقلابی تا چراغ سبز به شیطان بزرگآمریکاییها همزمان فشارها بر ايران در خصوص پرونده هسته‌اي را از مـجاري مختلف شدت بخشيده اند. سـيمور هرش روزنامه نگار جنجالي آمريكا نیز از بودجه 400 ميليون دلاري محرمانه آمريكا براي ضربه زدن به نظام حكومتي ايران از طريق برخي گروهك هاي تروريستي همچون پژاك خبر داد؛ ‌تحريك اتحاديه اروپا و حتي روسيه و چين براي اعمال فشارهاي فراتر از قطعنامه هاي سازمان ملـل از جملـه اقـدامـات ضـد ايـرانـي مقامات آمـريكـايـي اسـت كـه هم اکنون درحال وقوع است.

با گذشت چند روز از در ج مقاله اي در روزنامه امريكايي واشنگتن پست مبني بر اينكه دولت آمريكا خواهان گشايش دفتر حافظ منافع در تهران است، رسانه ها و فعالان سياسي در كشور همچنان به اظهار نظر در ايــن خـصـوص مـي‌پـردازند. ديروز متكي كهبه منظور شركت در اجلاس اكوسوك در نيويورك به سرمي برد در گفتگو با يك شبكه آمريكايي در اين خصوص گفت: <مطالب مندرج در روزنامه واشنگتن پست و همچنين موضوع پروازهاي مستقيم ميان ايران و امريكا– كه از مدتي پيش مـطـرح شـده بود – قابل بررسي است.>  این در حالیست که رئيس مجلس و دبير سابق شوراي امنيت ملي اين موضوع را در ادامه فريبكاري هاي امريكا خواند و يك مقام آگاه در وزارت امور خارجه ايران نيز وجود چنين درخواستي از سوي آمريكا را تكذيب كرد. اين در حالي بود كه رايس، وزير امـور خـارجـه امـريـكا در مسير پرواز به برلين درخواست دولت امريكا را تكذيب نكرد و اظهار داشت كه كشور متبوعش از مدتها پيش در پي اين است كه چگونه با ايراني‌ها تماس داشته باشد. رايس همچنين بر عزم دولت آمريكا براي ايجاد تسهيلات جهت ارتباط بيشتر با ايراني‌ها سـخن گفت. سخنگوي كاخ سفيد نيز ضمن تاييد اظهارات رايس در عين حال اظهار كرد كه هـنـوز چـيـزي مشخص نيست. از سوي ديگر در حـالي امريكايي ها تلويحا مطالب روزنامه واشـنـگـتن پست را تاييد كردند كه همزمان، فشارها بر ايران را در خصوص پرونده هسته‌اي از مـجاري مختلف شدت بخشيده اند.همچنين سـيمور هرش روزنامه نگار جنجالي آمريكا از بودجه 400 ميليون دلاري محرمانه آمريكا براي ضربه زدن به نظام حكومتي ايران از طريق برخي گروهك هاي تروريستي همچون پژاك خبر داد؛ اگرچه به فاصله دو روز، يك مقام آمريكايي بر اين نكته تاكيد كرد كه <آمريكا گروه پژاك را يـك تـشـكل تروريستي مي داند و هيچ گونه همكاري با آن ندارد. > در حال حاضر به نظر مي رسد روش دوگـانـه تـمـايـل بـراي رابـطـه با ايران و ادامـه تـهـديدها، به رقباي جناج حاكم فعلي آمريكا نيز رسيده است. دو روز قبل يك مشاور اوباما برشكست دكترين بوش در مواجهه با ايران تاكيد كرد و خواستار مذاكره بدون قيد و شرط با ايران شد. اما يك روز بعد از آن، مشاور ديگر اين كانديداي انتخابات، ايران را تهديد بزرگ دانست و خواستار تشديد تحريم ها عليه ايران شد. ‌‌تحريك اتحاديه اروپا و حتي روسيه و چين براي اعمال فشارهاي فراتر از قطعنامه هاي سازمان ملـل از جملـه اقـدامـات ضـد ايـرانـي مقامات آمـريكـايـي اسـت كـه همـزمـان بـا درخواست گشايش دفتر حافظ منافع درحال وقوع است. 

 ‌در هميـن حـال قـائم مقام فرمانده كل سپاه نيز خواستار اقداماتي از سوي آمريكائيها شد كه ثابت كند آنها به دنبال مشكل آفريني براي مردم ايران نيستند. حجازي بر اين نكته نيز تاكيد كرد كـه مسئـولان ايـراني بارها آمادگي خود براي مذاكره با آمريكا را اعلام كرده اند.اظهارات ديروز متكـي در ايـن خصـوص اگرچه در سال هاي گـذشتـه بـه انواع موضوعات مختلف از سوي مقامات دو كشور عنوان شده و تنها در حد اظهار نظر باقيمانده است اما جالب توجه مي باشد. ديروز متكي در گفتگو با شبكه ان.بي.سي در خصوص دفتر حفاظت از منافع آمريكا در تهران گفت: ما چنين درخواستي دريافت نكرده‌ايم، اما موضوع پروازهاي مستقيم بين ايران و آمريكا كه سال گذشته از سوي ايران مطرح شد و دفتر حفاظت از منافع دو كشور قابل بررسي است. ‌وي افزود: ما از ارتباطات مردمي بين دو كشور در قـالـب ديـدارهـاي گردشگران و همكاري‌هاي علمي دانشگاهي بين دانشگاه‌هاي دو كشور استقبال مي‌كنيم. ‌ ‌اين سفرها مي‌تواند تصوير واقع‌بينانه‌تري را از ايران به افكار عمومي آمريكا ارائه نمايد. ‌‌وزيرامور خارجه كشورمان در پاسخ به سوالي پيرامون حمايت ايران از شبه نظاميان عـراقـي گـفـت: آمـريـكا اولين تشكيل دهنده گروه‌هاي شبه نظامي در عراق است و الان هم از گروه‌هاي غير قانوني ميليشا حمايت مي‌كند.‌وي تصريح كرد: در طول شش سال گذشته، ايران سـازنده‌ترين و صميمانه‌ترين روابط با دولت عراق و روند نهادسازي اين كشور داشته است. ‌ ‌متكي در خصوص جنگ رواني آمريكا مبني بر حمله به ايران اظهار داشت: آمريكا طي دو سال گذشته بارها اين موضوع را مطرح كرده است. گستردگي اخير اين جنگ رواني انگيزه داخلي دارد. ‌ ‌وي افزود: بايد ديد چه تحولاتي در داخل آمريكا وجود دارد كه نيازش تشديد اين جنگ روانـي است. ‌ ‌وزير امور خارجه كشورمان در خصـوص انتخـابـات ريـاست جمهوري آمريكا گفت: هر كس در آمريكا روي كار بيايد ناگزير است به خواست افكار عمومي آمريكا كه طي دو سال گذشته به روشني خود را نشان داده توجه جـدي داشته باشد. ‌در همين رابطه، روزنامه‌ كريستين ساينس مانيتور در گزارشي به بررسي ايـده‌ جـديـد دولـت بوش براي گشايش دفتر حفاظت از منافع آمريكا در تهران پرداخت. به گزارش ايسنا، اين روزنامه با اشاره به گزارشات اخير درباره‌ احتمال گشايش دفتر حفاظت از منافع آمريكا در ايران نوشت: كاندوليزا رايس وزير امور خارجه‌ آمريكا اخيرا ايده‌ گشايش دفتر حفاظت از منافع را در پايتخت ايران مطرح كرده اسـت. يـك دفتر حفاظت از منافع كه اساسا سفارتي بدون سفير است، اجازه‌ حضور آمريكا در كشوري را مي‌دهد كه واشنگتن هيچ رابطه‌ ديـپلـمـاتيك رسمي با آن ندارد. ‌‌اين روزنامه افزود: آمريكا يك دفتر حفاظت از منافع در كوبا دارد كـه در هـاوانا واقع شده است. اين دفتر بزرگ‌تر از نمايندگي‌هاي ديپلماتيك بسياري از كشورها