رفتن به بالا

پیغمبران در آتش نمرود گم شدند

پیغمبران در آتش نمرود گم شدند..دریادلان مدعی روزهای جنگ / در میزهای کوچک و محدود گم شدند

تقصیر ما نبود بلدهای کاروان / در کوره راه های مه آلود گم شدند..

بعد از تو همه باغ ها در دود گم شدند

خورشیدها در آب شب مسدود گم شدند

دریادلان مدعی روزهای جنگ

در میزهای کوچک و محدود گم شدند

تقصیر ما نبود بلدهای کاروان

در کوره راه های مه آلود گم شدند

دیگر کسی به معجزه ای پا نمی شود

پیغمبران در آتش نمرود گم شدند

این ها که می خورند چرا داد می زنند

این ها که در مراتع موعود گم شدند

وبلاگ فضول اراکی