پول شويي الكترونيكي

معرفی کتاب:

پول شویی الکترونیکتحول شگرف نظام پولي و بانكي جهاني در اثر ظهور پول و بانكداري الكترونيك، حوزة مقررات ضد پول‎شويي كنوني را با چالش جديدي مواجه كرده و لزوم بازنگري گستردة اين تدابير و اقدامات را موجب شده است.

امروزه بحث جرايم سازمان‎يافته (ملي و فراملي) و لزوم توجه به آنها وارد مرحلة جديدي شده است، به نحوي كه سعي مي‎شود به طرق گوناگون، پيشگيري مؤثري از شكل‎گيري اين تشكل‎هاي مجرمانه به عمل آيد و مبارزه‎اي قاطع با آنها صورت گيرد. البته مدت‎هاست رهيافت مختار كه همان جلوگيري از ورود درآمدهاي نامشروع آنها در نظام پولي و بانكي كشورهاست، در دستور كار سياست‎گذاران ملي و بين‎المللي قرار گرفته كه متأسفانه خود منجر به ظهور فرايند مجرمانه جديدي به نام پول‎شويي شده و متصديان امر را بر آن داشته با آن نيز مقابله كنند. با اين حال، تحول شگرف نظام پولي و بانكي جهاني در اثر ظهور پول و بانكداري الكترونيك، حوزة مقررات ضد پول‎شويي كنوني را با چالش جديدي مواجه كرده و لزوم بازنگري گستردة اين تدابير و اقدامات را موجب شده است.

در اين نوشتار پس از توضيحي راجع به ماهيت پول و بانكداري الكترونيك تأثيرات آن بر فرايند مجرمانة پول‎شويي بحث و بررسي می‌شود و در نهايت به عنوان نتيجه‎گيري از ‌اين مباحث با ‌تكيه ‌بر ‌وضعيت ‌ايران در قبال جرايم سازمان‎يافته از يك سو و بهره‎برداري از پول‎ و بانكداري الكترونيك از سوي ديگر، پيشنهادات مورد نظر ارائه مي‎شود.

فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:

فصل اول: جرايم سازمان‎يافته؛ تهديدي براي ملت‎ها و دولت‎ها

گفتار اول: ماهيت و مختصات جرايم سازمان‎يافته

گفتار دوم: پول‎شويي؛ ساحل نجات جرايم سازمان‎‏يافته

فصل دوم: پول‎ و بانكداري الكترونيك‌؛ ابزارهاي جديد پول‎شويي

گفتار اول: ماهيت پول و بانكداري الكترونيك

گفتار دوم: سوء استفاده از پول و بانكداري الكترونيك در پول‎شويي
 
 
   ● نويسنده: امير حسين – جلالي فراهاني 

● منبع: سایت – باشگاه اندیشه