پیشنهاد به تشکلها و افراد مرتبط در سراسر کشور: توزیع ویژه نامه نشریه “مستضعفین” در نمازهای جمعه

آیا نماز جمعه همچنان مرکز سیاست اسلام خواهد ماند؟

جهانشاهیبه این وسیله به تشکلها و افراد مرتبط با جنبش و نیز سایر جوانان عدالخواه در سراسر کشور پیشنهاد میشود با توزیع شماره سیزده نشریه "مستضعفین" که ویژه نامه "کاروان عدالت" نام داشته و به جریان مبارزه حجت الاسلام جهانشاهی با زمین خواری و مفاسد اقتصادی و حرکت وی به سمت تهران پرداخته است، به روشنگری در این زمینه بپردازند.

به این وسیله به تشکلها و افراد مرتبط با جنبش و نیز سایر جوانان عدالخواه در سراسر کشور پیشنهاد میشود با توزیع شماره سیزده نشریه "مستضعفین" که ویژه نامه "کاروان عدالت" نام داشته و به جریان مبارزه حجت الاسلام جهانشاهی با زمین خواری و مفاسد اقتصادی و حرکت وی به سمت تهران پرداخته است، به روشنگری در این زمینه بپردازند.

بمنظور دریافت فایل نشریه اینجا را کلیک کنید. این فایل در با نرم افزار پابلیشر قابل استفاده است.