جهان نيوز فيلتر شد + لينك جوابيه دكتر زاكاني

پس از افشاي تخلفات دادستان تهران

سايت خبري جهان از بعد از ظهر امروز فيلتر شد. اين اقدام پس از آن صورت گرفت كه اين سايت روز گذشته متن جوابيه دكتر زاكاني در افشاي تخلفات دادستان تهران را منتشر نموده بود. دادستان تهران از انتشار اين جوابيه در روزنامه ايران جلوگيري كرده بود. اين جوابيه در پاسخ به نامه توهين آميز مرتضوي به زاكاني منتشر شده بود.

سايت خبري جهان از بعد از ظهر امروز فيلتر شد. اين اقدام پس از آن صورت گرفت كه اين سايت روز گذشته متن جوابيه دكتر زاكاني در افشاي تخلفات دادستان تهران را منتشر نموده بود. دادستان تهران از انتشار اين جوابيه در روزنامه ايران جلوگيري كرده بود. اين جوابيه در پاسخ به نامه توهين آميز مرتضوي به زاكاني منتشر شده بود.

متن جوابيه دكتر زاكاني