عکس/استقبال گرم شیرازی ها!

بدون شرح!


اسصتقبال گرم شیرازی ها از طلبه سیرجانی!