استعفاي دسته جمعي ٢٨ تن از كاركنان انتشارات سوره مهر

در اعتراض به روند مدیریتی

معترضین به روند مدیریتی انتشارات سوره مهرطراحي و اجراي بسته بندي ويژه كتاب‏، افزايش چندبرابري آمار فروش انتشارات‏‏، اجراي طرح ابتكاري اشتراك كتاب، راه‌اندازي شبكه سراسري توزيع محصولات فرهنگي، ورود كتب نويسندگان انقلاب و دفاع مقدس به ويترين كتاب‌فروشي‌ها و تجديدچاپ متعدد كتابهاي ادبيات و هنر متعهد از جمله فعاليت‌هاي جمع مذكور مي‌باشد

استعفاي دسته جمعي ٢٨  تن از كاركنان انتشارات سوره مهر در اعتراض به روند مديريتي آن

بيست و هشت تن از كاركنان انتشارات سوره مهر پس از پنج سال فعاليت، در اعتراض به روند مديريتي آن، دست از كار كشيدند. اين جمع كه معاون بازرگاني، معاون توليد، سرپرست معاونت اجرايي، مدير IT، مسئول و كاركنان فروشگاه‏، مدير و اعضاي طرح و برنامه‏، مسئول اشتراك و… را شامل مي‌شوند، موارد زير را به عنوان دلايل خود براي اين اقدام برشمردند:

–         اولويت چندم كتاب و كتاب‌خواني در مديريت حوزه هنري و عدم حمايت مالي و معنوي از انتشارات.

–         اعمال نگاه‌ها و سياست‌هاي مهاركننده از سوي معاونت اداري- مالي حوزه هنري به بدنه فعال انتشارات و ايجاد موانع گوناگون براي كار.

–         عدم كفايت اعضاي هيئت مديره به دليل چندشغله بودن، عدم اختصاص وقت كافي، عدم آشنايي با روند فعاليت‌ها و عدم همراهي آرماني با اهداف انتشارات.

–         استفاده‌هاي شخصي مديرعامل از جايگاه مديريتي خود.

–         احساس خطر مديرعامل از روند موفقيت‌هاي گروه و تزريق اين فكر به مديريت و دفاتر توليد محتواي حوزه هنري براي حذف گروه.

–         عدم اقدام جدي مديرعامل براي رفع مشكلات و مسائل اساسي بدنه كاري انتشارات.

لازم به ذكر است طراحي و اجراي بسته بندي ويژه كتاب‏، افزايش چندبرابري آمار فروش انتشارات‏‏، اجراي طرح ابتكاري اشتراك كتاب، راه‌اندازي شبكه سراسري توزيع محصولات فرهنگي، ورود كتب نويسندگان انقلاب و دفاع مقدس به ويترين كتاب‌فروشي‌ها و تجديدچاپ متعدد كتابهاي ادبيات و هنر متعهد از جمله فعاليت‌هاي جمع مذكور مي‌باشد.

متن پیوست در وبلاگ معترضین به روند مدیریتی انتشارات سوره مهر به آدرس  www.sourehmehr.blogfa.com

موجود می باشد