فیلمی از تحصن دانشجویان شیرازی

ادامه تحصن شیرازی ها تا آزادی طلبه سیرجانی

گزارش تصويري2 آغاز تحصن دانشجويان روبروي دادگاه ويژه روحانيت شيراز در اعتراض به بازداشت طلبه سيرجاني
<><>>