گزارش تصویری از تحصن دانشجویان در مقابل دادگاه ویژه روحانیت

تجمع دانشجویان معترض به دستگیری طلبه سیرجانی به تحصن کشیده شد