تجمع مجدد دانشجويان شيرازي

در اعتراض به برخوردهاي خشونت آميز دستگاه قضايي با عدالتخواهان و اهمال در مبارزه با مفسدين

برخوردهاي مكرر نهادهاي مختلف قضايي و امنيتي و حتي وزارت علوم با طلاب و دانشجويان عدالتخواه، در حالي شدت يافته كه مجرمين دانه درشت و غارتگران بيت المال و به تعبير حضرت امام سرمايه داران زالوپرست، آزادانه و با سرهاي بالا و در لباسهاي مختلف، به فعاليتهاي خود ادامه ميدهند و از اعلام اسامي و مجازات و اعدام مفسدين دانه درشت اقتصادي خبري نيست.

دانشجويان شيرازي كه صبح امروز و پس از آزادي حجت الاسلام احمدي، به تحصن خود در مقابل دادسراي ويژه روحانيت شيراز پايان داده بودند، بار ديگر و در اعتراض به برخوردهاي خشونت آميز دستگاه قضايي با عدالتخواهان و در عين حال اهمال در مبارزه با مفسدين، در مقابل اين نهاد تجمع آرام خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار عدالتخواهي از شيراز، اين تجمع از دقايقي ديگر آغاز خواهد شد.

لازم به ذكر است مطالبه اصلي دانشجويان كه آزادي حجت الاسلام جهانشاهي است هنوز محقق نشده است و از سرنوشت وي در روزهاي اخير، خبر دقيقي در دست نيست. سال گذشته نيز دادگاه ويژه روحانيت در اقدامي مشابه، جهانشاهي را ربوده و زنداني نمد در حالي كه حتي تا پايان دوران زندان، حكم و اتهام و شاكي او اعلام نشد!

برخوردهاي مكرر نهادهاي مختلف قضايي و امنيتي و حتي وزارت علوم با طلاب و دانشجويان عدالتخواه، در حالي شدت يافته كه مجرمين دانه درشت و غارتگران بيت المال و به تعبير حضرت امام سرمايه داران زالوپرست، آزادانه و با سرهاي بالا و در لباسهاي مختلف، به فعاليتهاي خود ادامه ميدهند و از اعلام اسامي و مجازات و اعدام مفسدين دانه درشت اقتصادي خبري نيست.