دانشگاه آزاد دو دانشجو فعال را اخراج کرده است!

خبر وارده/بازهم برخورد با منتقدین

میانجیگری مسئولین استان و نماینده ی شهرستان نیز برای حل و فصل این موضوع به نتیجه نرسیده است.نشریه دانشجویی نوبهار فعالیت خود را به صورت مستقل با رویکرد نقد و مطالبه گری از آبانماه 1385 شروع کرده و در کمتر از یک سال به یکی از پر تیراژترین نشریات دانشگاه آزاد تبدیل شد.


دو تن از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد به صورت یکجانبه از طرف رئیس دانشگاه از تحصیل محروم شدند.
این دانشجویان که صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه دانشجویی نوبهار بودند،بدون هیچ محاکمه و اجماعی در کمیته نظارت بر نشریات و حتی کمیته انضباطی ، به دستور شفاهی مهندس بهیار رئیس دانشگاه آزاد به مدت نامشخصی از تحصیل محروم شدند و از ورود آنها به جلسه امتحانات ترم گذشته جلوگیری شد و در حال حاضر نیزفایل انتخاب واحد ترم تابستانه ی این دو دانشجو از سوی دانشگاه بسته می باشد.
میانجیگری مسئولین استان و نماینده ی شهرستان نیز برای حل و فصل این موضوع به نتیجه نرسیده است.
نشریه دانشجویی نوبهار فعالیت خود را به صورت مستقل با رویکرد نقد و مطالبه گری از آبانماه 1385 شروع کرده و در کمتر از یک سال به یکی از پر تیراژترین نشریات دانشگاه آزاد تبدیل شد.
گفتنی است اتهام این دانشجویان هنوز مشخص نشده و هیچگونه حکم کتبی و ابلاغ رسمی از سوی دانشگاه صادر نشده است.