28 نفری که استعفا داده اند پیک موتوری و خدماتی بودند!

پيگيرى استعفاىكاركنان معترض انتشارات سوره مهر

28 نفری که استعفا داده اند پیک موتوری و خدماتی بودند!استعفا كنندگان كه معاون بازرگانى، معاون توليد، سرپرست معاونت اجرايى، مدير IT ومسوولان و كاركنان فروشگاه را شامل مى شوند….اين موضوع را چندان مهم ندانست و درباره افراد استعفا كننده اظهار داشت:اين مساله به ۴۳ روز پيش برمى گردد و اكثر آنها نيروهاى خدماتى و پيك هايى بوده اند كه سابقه فعاليتشان در انتشارات سوره مهر كمتر از يك سال است

پيگيرى خبر استعفاى ۲۸ تن از كاركنان انتشارات سوره مهر
اكثر استعفا كنندگان نيروهاى خدماتى بوده اند
بنيانيان: مى توانند شكايت كنند
در پى استعفاى ۲۸ نفر از كاركنان انتشارات سوره مهر و درج خبر آن درخبرگزارى هاى ايسنا و فارس بر آن شديم تا با دست اندركاران ومسوولان انتشارات سوره مهر گفت وگويى انجام دهيم و در جريان صحت و سقم اين خبر قرار بگيريم.
استعفا كنندگان كه معاون بازرگانى، معاون توليد، سرپرست معاونت اجرايى، مدير IT ومسوولان و كاركنان فروشگاه را شامل مى شوند درنامه اى كه به ايسنا ارسال كرده اند دلايل استعفاى خود را پس از پنج سال فعاليت اين گونه برشمرده اند: اولويت چندم كتاب و كتابخوانى در حوزه هنرى و نبود حمايت مالى ومعنوى از انتشارات، اعمال نگاه و سياست هاى مهاركننده بدنه فعال انتشارات.
 اما «ايمنى» مدير روابط عمومى انتشارات سوره مهر در گفت وگو با خبرنگار جوان اين موضوع را چندان مهم ندانست و درباره افراد استعفا كننده اظهار داشت:اين مساله به ۴۳ روز پيش برمى گردد و اكثر آنها نيروهاى خدماتى و پيك هايى بوده اند كه سابقه فعاليتشان در انتشارات سوره مهر كمتر از يك سال است و براى اثبات اين امر قراردادهاى اين افراد موجود است. وى دلايل استعفا كنندگان را به نوعى توهين به مديران انتشارات سوره مهر دانست و افزود: اين افراد با ارسال استعفاى خود به خبرگزارى ها قصد جوسازى داشته اند كه اظهارات آنها نسبت به مديران حوزه هنرى نوعى توهين قلمداد مى شود كه بار حقوقى دارد. اينها يك عده پيك موتورى و نيروى خدماتى بوده اند كه با جايگزين كردن افراد مورد نياز، انتشارات سوره مهر به كار خود ادامه مى دهد.
دكتر حسن بنيانيان مدير حوزه هنرى سازمان تبليغات اسلامى نيز به خبرنگار جوان گفت: وصل كردن اين جريانات به حوزه هنرى ومساله اى كه در آن اتفاق افتاده خوشايند نيست چرا كه اين مساله در يكى از شركت هاى وابسته به يك نهاد دولتى اتفاق افتاده است و من از جزييات آن اطلاعى نداشته و قصد دخالت در اين امر را ندارم. وى همچنين افزود: شركت هايى كه به عنوان بدنه هاى وابسته به دستگاه هاى دولتى تاسيس مى شوند، كارمند رسمى نمى گيرند و يك سرى كارهاى پروژه اى به آنها سپرده مى شود كه با اتمام پروژه، كار آنها نيز تمام مى شود اما اگر استعفا كنندگان مدعى اين هستند كه حق وحقوق آنها توسط انتشارات سوره مهر تضييع شده است مى توانند با شكايت به وزارت كار خواهان رسيدگى به اين موضوع شوند. گفتنى است تلاش خبرنگار جوان جهت برقرارى ارتباط با محمد حمزه زاده مديرعامل انتشارات سوره مهر براى پيگيرى اين خبر به جايى نرسيد.
اخبار مرتبط:
وبلاگ معترضین:گفته می شود انتشارات سوره مهر با ۵۰ تا کارمند و پرسنل ۲۸ تا پیک و خدمات داشته است!