كتاب هاى منتشر نشده امام موسى صدر

بزودی منتشر می شود:

اين شش عنوان كتاب از مجموعه پرتوها (كتاب هايى از امام موسى صدر) است كه تاكنون در ايران منتشر نشده است. كتاب هاى مذكور طى هفته آينده به چاپ سپرده مى شود و ظرف دو هفته ديگر و حداكثر تا اوايل شهريورماه به بازار كتاب مى آيد. هر يك از اين كتاب ها در قطع پالتويى و در شمارگان ۲۰۰۰ نسخه و با بهاى ۵۰۰ تومان منتشر مى شوند

با انتشار پنج جلد ديگر از آثار منتشر نشده امام موسى صدر در آينده نزديك، مجموعه پرتوها – آثار اين فقيه علامه – به ۱۰ عنوان خواهد رسيد. به گزارش مهر، عناوين اين پنج كتاب به شرح زير است: على (ع) موحد بود و بس(سخنرانى امام موسى صدر درباره حضرت على در كاشان)، روح تشريع در اسلام (ترجمه موسى اسوار)، حسين (ع) وارث انبيا، زينب (س) شكوه شكيبايى  و عدالت در اسلام. كار ترجمه سه كتاب اخير را مهدى فرخيان بر عهده داشته است. همچنين كتاب اسرار ربودن امام موسى صدر نوشته مهدى فرخيان همراه با كتاب هاى فوق به زودى به بازار مى آيد.

اين شش عنوان كتاب از مجموعه پرتوها (كتاب هايى از امام موسى صدر) است كه تاكنون در ايران منتشر نشده است. كتاب هاى مذكور طى هفته آينده به چاپ سپرده مى شود و ظرف دو هفته ديگر و حداكثر تا اوايل شهريورماه به بازار كتاب مى آيد. هر يك از اين كتاب ها در قطع پالتويى و در شمارگان ۲۰۰۰ نسخه و با بهاى ۵۰۰ تومان منتشر مى شوند.

 ميانگين حجم هر كدام از پنج كتاب نخست ۵۰ و كتاب آخر ۸۰ صفحه است. اواخر سال گذشته نيز چهار عنوان از اين مجموعه با عناوين دين در جهان امروز ،محمد (ص) پيامبر بت شكن ،زهرا (س) فصلى از كتاب رسالت  واخلاق روزه از اين مرجع سياسى و فيلسوف اسلامى منتشر شد. مجموعه ۱۰ جلدى فوق با محوريت موسسه فرهنگى تحقيقاتى امام موسى صدر در ايران (به مديريت«حورا صدر» دختر وى) و با همكارى موسسه نشر شهر منتشر مى شود.