بررسي طرح تحولات اقتصادي دولت با حضور دكتر رزاقي

شبكه تحليلگران تكنولوژي ايران -ايتان- برگزار ميكند:

نشست تحليلي (بررسي طرح تحولات اقتصادي دولت) روز دوشنبه 7 تيرماه در ستاد مركزي ايتان (شبكه تحليلگران تكنولو‍ي ايران) برگزار مي‌گردد. در اين جلسه دكتر رزاقي استاد بازنشسته دانشگاه تهران و يكي از مدعوين جلسه صد نفره اساتيد اقتصاد با رييس جمهور، به بررسي اين طرح خواهد پرداخت. همچنين نظام توزيع و نظام ماليات معرفي شده در اين طرح نيز يه طور اخص مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

نشست تحليلي (بررسي طرح تحولات اقتصادي دولت) روز دوشنبه 7 تيرماه در ستاد مركزي ايتان (شبكه تحليلگران تكنولو‍ي ايران) برگزار مي‌گردد. در اين جلسه دكتر رزاقي استاد بازنشسته دانشگاه تهران و يكي از مدعوين جلسه صد نفره اساتيد اقتصاد با رييس جمهور، به بررسي اين طرح خواهد پرداخت. همچنين نظام توزيع و نظام ماليات معرفي شده در اين طرح نيز يه طور اخص مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

دكتر ابراهيم رزاقي متولد 1318 در شهر تهران است. وي مدرك دكتراي خود را در رشته توسعه اقتصادي در كشور فرانسه (سال 1355) گرفته است. وي تاكنون به تدريس در دانشگاه‌هاي مختلف در دروسي چون اقتصاد ايران، توسعه اقتصادي، مباني فلسفي نظريه‌هاي اقتصادي، فرهنگ و اقتصاد، اقتصاد اجتماعي و… پرداخته و هم‌اكنون دانشيار بازنشسته دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران است.
از آثار منتشرشده ايشان مي‌توان به كتاب‌هاي "اقتصاد ايران"، "نقدي بر خصوصي‌سازي ايران"، "الگوي مصرف و تهاجم فرهنگي" و "مديريت خانواده و هزينه‌ها" اشاره كرد.