انتشار متن “چارچوب كلي تحولات اقتصادي”

براي اولين بار از سوي عدالتخواهي صورت ميگيرد:

انتشار متن تحولات اقتصاديلينك زير، متن ارائه شده در نشست اخير اقتصاددانان كشور با رياست محترم جمهوري با عنوان "چارچوب كلي تحولات اقتصادي" كه توسط (دبيرخانه كارگروه تحولات اقتصادي رياست جمهوري) تهيه شده است ميباشد. اين متن توسط يكي از اساتيدي كه در اين نشست حضور داشته‌اند، در اختيار "عدالتخواهي" قرار داده شده است.

به پيوست لينك زير، متن ارائه شده در نشست اخير اقتصاددانان كشور با رياست محترم جمهوري (تيرماه1387) با عنوان "چارچوب كلي تحولات اقتصادي" كه توسط (دبيرخانه كارگروه تحولات اقتصادي رياست جمهوري) تهيه شده، خدمتتان قرار گرفته است.
اين متن توسط يكي از اساتيدي كه در اين نشست حضور داشته‌اند، در اختيار "عدالتخواهي" قرار داده شده است.

انتظار مي رفت اين متن در همان زمان ارائه به اقتصاددانان در اختيار عموم مردم،‌رسانه ها و دانشگاهيان قرار گيرد تا امكان نقد و بررسي دقيق آن از سوي اساتيد و منتقدان فراهم گردد و به اين ترتيب هم مردم بدانند منتخبينشان در دولت خدمتگزار برايشان چه تصميماتي اتخاذ كرده اند، و هم فرصت بررسي دقيق تر و شناسايي ايرادات طرح ايجاد ميشد تا دولت نيز امكان اصلاح آن را بيابد.

"عدالتخواهي" اميدوار است انتشار اين متن، دستيابي به اهداف فوق الذكر را تسهيل بخشد. 

بمنظور دريافت فايل اينجا را كليك كنيد.