سطح مشاركت، اعتماد و باور مردم به چه ميزان حفظ شده است؟

مهم‌ترين پرسش و موضوع سياسي روز از زبان دکتر خوش چهره:

اگر مسوولين و زمامداران با رفتارها و صداقت در گفتارشان كه بايد مبتني بر تصميمات عقلايي و منطقي باشد به درستي عمل كنند، مي‌توانند سطح سرمايه‌ اجتماعي را افزايش دهند. در غير اين صورت اين سطح پايين خواهد آمد و در واقع بالا بودن باورمان نسبت به توانمندي دولت و ديگر نهادها مي‌تواند نشان دهنده‌ موفقيت طرح‌هاي توسعه و پيشرفت ملي و يا ايده‌هايي همانند طرح تحول اقتصادي باشد.

رييس جريان اصولگرايان مستقل در مجلس هفتم گفت: از آن‌جا كه بالا بودن سرمايه اجتماعي متاثر از باور و اعتماد مردم نسبت به مسائل مختلف در نظام اهميت دارد، قبل از هر اقدامي بايد به سنجش ميزن اين اعتماد و باور پرداخت.

محمد خوش‌چهره در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) مهم‌ترين پرسش و موضوع سياسي در حال حاضر را ميزان سنجش باور و اعتماد مردم به نظام كه خود را در قالب مشاركت‌هاي مردمي نشان مي‌دهد، عنوان و اظهار كرد: طرح ضرورت سنجش ميزان باور و اعتماد مردم به نظام دست‌آورد حضرت امام است و در واقع مي‌توان ايشان را بنيان‌گذار توجه به سرمايه عظيمي به نام سرمايه اجتماعي و مردمي ـ كه پيش برنده‌ اهداف انقلابي،‌ آرماني و ارزشي نظام بوده است ـ دانست.

وي افزود: از آن‌جا كه كشور ما با مسائل مختلفي از جمله مسائل مربوط به تهديد‌ها و فرصت‌هاي داخلي همانند مسائل مربوط به معيشت، انتخابات و اقدامات و سياست‌هايي كه دولت اعمال مي‌كند، همچنين مسائل مربوط به تهديدهاي خارجي درقالب بحث انرژي هسته‌يي مواجه است، تشخيص درك صحيح از باور مردم در قالب مشاركت‌هاي مردمي نسبت به اين موارد بايد بسيار بااهميت قلمداد شود.

وي تصريح كرد: در همين راستا نتايج بحثي مانند انرژي هسته‌يي، موفقيت طرح‌ها و ايده‌هاي رشد و توسعه اقتصادي و يا انتخابات به ميزان باور و اعتماد مردمي برمي‌گردد و بايد اين پرسش را طرح كرد كه آيا سطح ميزان مشاركت، اعتماد و باور مردم حفظ شده يا افزايش و كاهش پيدا كرده است.

اين استاد دانشگاه پاسخگويي به چنين سوالي را زمينه‌ساز ايجاد اعتماد و باور مردم عنوان و تصريح كرد: اگر مسوولين و زمامداران با رفتارها و صداقت در گفتارشان كه بايد مبتني بر تصميمات عقلايي و منطقي باشد به درستي عمل كنند، مي‌توانند سطح سرمايه‌ اجتماعي را افزايش دهند. در غير اين صورت اين سطح پايين خواهد آمد و در واقع بالا بودن باورمان نسبت به توانمندي دولت و ديگر نهادها مي‌تواند نشان دهنده‌ موفقيت طرح‌هاي توسعه و پيشرفت ملي و يا ايده‌هايي همانند طرح تحول اقتصادي باشد.

وي افزود: قبل از هر اقدامي همانند انتخابات بايد به درك منطقي و سنجش عقلايي از اين سرمايه‌ مردمي رسيد. و اگر ما توانسته باشيم با كاركردهاي خود، باورها و اعتماد مردم را نسبت به پديده‌اي ايجاد كنيم، آن پديده از پشتوانه و عقبه‌ا‌ي قوي برخوردار خواهد بود و در نتيجه هزينه‌هاي هر نوع تحريم و تهديد را مي‌توان به شدت كاهش داد.

منبع: ایسنا