آيت الله نوري همداني مشايي را به حضور نپذيرفت

به رغم گسترش واكنشها حمايت رييس جمهور از مشايي همچنان ادامه دارد..

آيت الله نوري همداني با درخواست ملاقات اسفنديار رحيم‌مشايي موافقت نكرد.

به گزارش فارس، آيت الله نوري همداني از مراجع عظام تقليد با درخواست اسفنديار رحيم مشايي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي ملاقات موافقت نكرد.

اسفنديار رحيم مشايي كه امروز به قم سفر كرده است از آيت الله نوري همداني درخواست ملاقات كرده بود كه با مخالفت اين مرجع تقليد مواجه شد.