استعفاي مشاور مشايي

طه هاشمی رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استعفای خود را به رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تقدیم کرد. به گزارش مهر ، امروز طه هاشمی مشاور رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دلیل بیماری و کسالت استعفای خود را اعلام و این موضوع کتبا به […]

طه هاشمی رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استعفای خود را به رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تقدیم کرد.

به گزارش مهر ، امروز طه هاشمی مشاور رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دلیل بیماری و کسالت استعفای خود را اعلام و این موضوع کتبا به ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعلام شد.

گفته می شود ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری علی رغم میل باطنی خود، استعفای وی را پذیرفت.

هنوز جانشین طه هاشمی مشاور مشایی و رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مشخص نشده است.