جام زهر ،هرگز!

بيانيه جنبش عدالتخواه دانشجويي در واكنش به اظهارات برخي از خواص :

edalatkhahحماسه 9 دي ماه مردم بار ديگر پايبندي اكثريت قاطع مردم مسلمان ايران به اسلام، انقلاب، ولايت فقيه و اهل بيت را اثبات كرد ، بغض فروخورده مردم، از 7 ماه حمله به قانون، راي مردم، اصول اساسي انقلاب، همراهي با بيگانگان، ضديت با امام خميني(ره) و نمادهاي ديني و سوء استفاده از آن ها و نفي شعارهاي اساسي انقلاب را آشكار كرد.
از سوي ديگر بعضي خواص كه خود در پيدايش فتنه و غبارآلوده شدن فضا نقش داشته اند و سايت هاي منتسب به آن ها و حامي ايشان در انتخابات پيشگام طرح توهم و دروغ تقلب بودند با نامه زدن به رهبري دايه مهربان تر از مادر و واسطه آشتي مظلوم با ظالم شده اند و با طرح وجود افراط گرايان هر دو طرف تلاش كرده اند دعوا را به يك جنگ قدرت سياسي دو گروه تقليل دهند و دعوت به وحدت، همدلی، برادری، گذشت و ایثار از طرف مظلوم در رابطه با ظالم نموده اند.

جام زهر، هرگز!
بيانيه جنبش عدالتخواه درباره سهم خواهي هاي بعضي از خواص
حماسه9دي ماه مردم بار ديگر پايبندي اكثريت قاطع مردم مسلمان ايران به اسلام، انقلاب، ولايت فقيه و اهل بيت را اثبات كرد و كذب بودن ادعاي تمام ياوه سراياني كه سخن از فاصله مردم با نظام، اعتراض مردم به اصل حاكميت ديني و رويگرداني نسل هاي آتي انقلاب از آرمان هاي اوليه آن مي كردند را ثابت كرد و روياهاي آشفته فتنه گران و ابرقدرت ها را باطل نمود و بغض فروخورده مردم، از 7 ماه حمله به قانون، راي مردم، اصول اساسي انقلاب، همراهي با بيگانگان، ضديت با امام خميني(ره) و نمادهاي ديني و سوء استفاده از آن ها و نفي شعارهاي اساسي انقلاب را آشكار كرد.
در اين بين فتنه گران مغرض و متوهم و ابرقدرت هاي بهت زده از حماسه مردم، به تكاپو افتاده و تلاش كردند تا با نفي حماسه مردم، طرح مسائل انحرافي اين حماسه را نفي كنند و بر روال تهمت ها و دروغ هاي 7 ماه گذشته خويش نظام اسلامي را به عامليت در قتل هاي مشكوك متهم سازند. و از سوي ديگر با طرح اين بازي قديمي كه اگر ما رهبر قانون شكنان باشيم نمي گذاريم چارچوب هاي اصلي نفي شود، از ترس اثرات حماسه مردم و برخوردهاي مردم و نظام به نوعي خود را از اين مسائل مبرا نشان مي دهند تا هم از مزاياي درون نظام بودن بهره ببرند و هم در عين آن اپوزيسيون وار با نظام اسلامي برخورد كنند. حرمت شكنان روز عاشورا را مردم خداجوي مي دانند و مقابله عزارداران حسيني با چوب و سنگ و بمب هاي صوتي و لوازم محترقه و لوازم ترور اغتشاش گران را برخوردهاي تحريك آميز و كشتگان را شهيد مي نامند. با القاي بحران، نظام و مردم و مظلومين را دعوت به آشتي ملي با ظالمين و حرمت شكنان روز عاشورا و توهين كنندگان به امام(ره) و نيز پذيرش جام زهر مي كنند و به صورت تلويحي از دعوت به جنگ و شورش داخلی سخن گفته و ضمن نفي دوباره سلامت انتخابات و صداقت و رافت نظام حمايت رهبري از دولت قانوني را كه در همه ادوار وجود داشته حمایت غیرمعمول در مقابل کاستی ها و ضعف ها مي خوانند. و ضمن نفي قوانين انتخابات، آزادي و احیاء حیثیت و آبروی فتنه گران دستگير شده و برداشتن موانع هجوم دروغ پراكني هاي خارجي را براي شکوفایی خلاقیت سیاسی و فرهنگی و اجتماعی داخلی خواستار شده اند.
از سوي ديگر بعضي خواص كه خود در پيدايش فتنه و غبارآلوده شدن فضا نقش داشته اند و سايت هاي منتسب به آن ها و حامي ايشان در انتخابات پيشگام طرح توهم و دروغ تقلب بودند با نامه زدن به رهبري دايه مهربان تر از مادر و واسطه آشتي مظلوم با ظالم شده اند و با طرح وجود افراط گرايان هر دو طرف تلاش كرده اند دعوا را به يك جنگ قدرت سياسي دو گروه تقليل دهند و دعوت به وحدت، همدلی، برادری، گذشت و ایثار از طرف مظلوم در رابطه با ظالم نموده اند. عجیب است که ایشان از بین همه آسیبهای مادی و معنوی وارده بر نظام در این فتنه، تنها بر مسایل اقتصادی حساس هستند و گویا معادلاتشان را بر این مبنا پایه گذاری می کنند و با ناديده گرفتن تهمت هاي دوباره راس فتنه به نظام و نفي تلويحي انتخابات تلاش كرده اند عقب نشيني در واقع انجام نشده سران فتنه را سر آغاز یک حرکت وحدت بخش در جبهه معترضین با دیگران بدانند و نشاط سياسي براي برهم زنندگان قانون و قاعده بازي را خواستار شوند و به سبك نامه هاي دعوت به پذيرش جام زهر در آخر جنگ، رهبري را براي سازش تحت فشار قرار دهند و با اين اقدام خويش فضا را براي فضاسازي مدعيان براي نمايش عقب نشيني ناكرده سران فتنه و تهاجم دوباره به نظام اسلامي فراهم آورند.
حال آن كه موضع مردم، رهبري و فرزندان روح الله بر عليه فتنه و فتنه گران دعوا بر سرقدرت نبوده و نيست و بر سر حفظ قانون اساسي ، خط امام(ره)، راي مردم، ولايت فقيه و مقابله با ساختارشكني و تجديد نظر طلبي است. ما از سيد و سالار شهيدان آموخته ايم كه بين ظالم و مظلوم و جبهه حق و باطل بر سر دنيا صلح و سازشي نيست. ‍»و اما الصلح بين هذه الحيين نحن قوم عاديناكم في الله و لم نكن نصالحكم لدنيا»
اصل قانون و قانون گرايي است و هر كس خلاف چهارچوب هاي قانوني اقدامي انجام داده است بايد با او برخورد شود، و صد البته برخورد بايد متناسب با جرم باشد، و چه جرمي بزرگ تر از نفي راي مردم، خروج بر نظام اسلامي، نفي نهادهاي قانوني و زير سوال بردن حماسه 40 ميليوني بدون ارائه حتي يك دليل قانع كننده؟! مگر نه اين است كه: «الفتنه اشد من القتل»، چه جرمي بزرگ تر از معصيت اكبر فتنه گري؟
برخورد قاطع قضایی با همه عوامل فتنه پس از انتخابات با هر درجه ای از تاثیرگذاری و در هر مرتبه ای کار افراطی نیست، بلکه خواسته ي همان مردمی است که در حماسه عاشورایی چهارشنبه با صدای بلند آن را فریاد زدند.نبايد در اين بين برخي به دلايلي از حريم امني برخوردار باشند درصورتي كه فتنه گري آنان بر همگان آشكار است.
چگونه است كساني كه به بسيج نيرو عليه حكومت اسلامي دست زده اند، فتنه به راه انداخته و موجب تفرقه و بدبيني درون جامعه و فراهم آوردن فرصت فشار به نظام از جانب ابرقدرت ها شده اند و حال كه از انجام بدعت ناتوان مانده اند، و با مشت دهان كوب ملت مواجه گرديده اند نداي آشتي ملي سردهند و زماني كه براي اسراييل، انگليس، آمريكا و ساير ابرقدرت ها ايجاد فرصت نموده اند مدعي شوند كه کارت تبریکی برای روسای کشورهای بزرگ نفرستاده اند و زماني كه فضا براي آشوبگري منافقين ايجاد كرده و در اوج فتنه حضور و حمايت آن ها را در كنار خود پذيرا گشته اند در زم] ]>