رفتن به بالا

از…. می ترسند

از…. می ترسند

ازاتحاد قرمز و سبز و سپید می ترسند / آن ها که از سپیدی عصر جدید می ترسند

حتی به سبز رنگ سیاهی و مرگ پاشیدند / از بازتاب روشن سبز سپید می ترسند

چون قطره قطره نهال دین شد نزدیک / حتی ز خون سرخ زلال شهید می ترسند

تنها نه از تفکر و خوی امام عشق و امید/ از عکس های چهره ی عشق فقیه می ترسند

یک صبح و با طلوع قیام ذخیره ی جاوید / از غرب و شرق و قریب و بعید می ترسند

ایما بیا به شادی فردا امیدوار شویم / زیرا که از امید به فردا شدید می ترسند