رفتن به بالا

عكس/موسوي،موسوي حيا كن تو شرمنده ايراني