این همان پرچم است!

قطعه صوتي كوتاه از سخنان رهبر انقلاب در جمع مردم قم به مناسبت قيام 19 دي كه دررابطه دشمنان مي باشد.  قطعه صوتي كوتاه از سخنان رهبر انقلاب در جمع مردم قم به مناسبت قيام 19 دي كه دررابطه دشمنان مي باشد.  دريافت فايل

قطعه صوتي كوتاه از سخنان رهبر انقلاب در جمع مردم قم به مناسبت قيام 19 دي كه دررابطه دشمنان مي باشد. 

قطعه صوتي كوتاه از سخنان رهبر انقلاب در جمع مردم قم به مناسبت قيام 19 دي كه دررابطه دشمنان مي باشد. 

دريافت فايل