اصلاحیه بیانیه تحلیلی نقد عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی

در بیانیه تحلیلی جنبش عدالتخواه دانشجویی که در نقد عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر گردیده بود، در بخشی از آن به اشتباه بیان گردیده بود که ” دبیر شورا و مسئول کمیته روحانیون دامپزشک است که تحصیلات حوزی در حد پایه سه دارد” . که درست آن اینگونه است : ” دبیر شورا دامپزشک […]

در بیانیه تحلیلی جنبش عدالتخواه دانشجویی که در نقد عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر گردیده بود، در بخشی از آن به اشتباه بیان گردیده بود که ” دبیر شورا و مسئول کمیته روحانیون دامپزشک است که تحصیلات حوزی در حد پایه سه دارد” . که درست آن اینگونه است : ” دبیر شورا دامپزشک است”

لذا بدین وسیله از کلیه خوانندگان عذرخواهی می نماییم و از خبرگزاری های محترم تقاضا داریم تا نسبت به تصحیح مطلب فوق اقدام نمایند.