عکس: تصاویر امام و رهبر انقلاب در غزه

تصاویر امام و رهبری در دست اعضای کاروان غزه

تصاویر امام و رهبری در دست اعضای کاروان آسیایی شکست حصر غزه