کاروان دانشجویی حمایت از طلبه سیرجانی

کاروان دانشجویی استان فارس به نمایندگی از تمام دانشجویان عدالتخواه شیراز و استان فارس برای برگزاری دیدار و اعلام حمایت از طلبه سیرجانی در اواسط بهمن ماه 89 عازم محل تحصن ایشان در شاه عبدالعظیم می باشد . این برنامه توسط بسیج دانشجویی دانشگاه های شیراز ، علوم پزشکی ، پیام نور شیراز ، آزاد […]

کاروان دانشجویی استان فارس به نمایندگی از تمام دانشجویان عدالتخواه شیراز و استان فارس برای برگزاری دیدار و اعلام حمایت از طلبه سیرجانی در اواسط بهمن ماه 89 عازم محل تحصن ایشان در شاه عبدالعظیم می باشد .
این برنامه توسط بسیج دانشجویی دانشگاه های شیراز ، علوم پزشکی ، پیام نور شیراز ، آزاد شیراز ، علوم و تحقیقات فارس و باهنر شیراز و مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز برگزار می شود .
زمان حرکت کاروان : 13 بهمن 89
زمان برگشت : 15 بهمن 89