مسلمانان به پا خیزید / به زیر آرید فرعون را

مسلمانان به پا خیزید/ موسی وار، فرعون را/ اگر حتی نباشد آب در دریا/ به نیل خون در اندازید/ مسلمانان به پا خیزید / به زیر آرید فرعون را

مسلمانان، به پا خیزید

و فرعون را براندازید

ید بیضاء موسی را

چراغ راه بگزینید

و تیری را

به عشق و غیرت و وحدت بیافروزید

و آن را

به چشم تیره ی این نامبارک دیو تاریکی

فرود آرید

مسلمانان، به پا خیزید

کین سامری را گاو زرین است

که سر در آخور قارون و هامان زمان دارد

قسم بر طور سینا

این دنی خود را

خدای مصر می داند

نهیب سوره ی ماعون

سراسر دشت سینا را

رفح را

سخت لرزانده است

و غزه همچنان در حصر شیطان است

مسلمان را عصای موسوی ، دست است

اگر این اژدهای آتشین در آستین دارید

چه باکی از عصای آهنین ساحرین دارید

سحر در انتظار رقص مردان است

شفق را سرخی خون شهیدان سرخ خواهد کرد

مسلمانان به پا خیزید

موسی وار، فرعون را

اگر حتی نباشد آب در دریا

به نیل خون

در اندازید

مسلمانان به پا خیزید

به زیر آرید فرعون را

مسلمانان، مسلمانان