مرد باشیم

دوست دارند که سرگرم نگفتن باشیم تا بگویند نگفیم که ایمن باشیم آخرین حربه آتشزدگان فریاد است پس بیایید که یکپارچه شیون باشیم خیبری هست و علی نیست در این رخشستان ذوالفقاری به کف آریم و تهمتن باشیم پیش این شیشهنشینان زجاجی مذهب باید آیینهدلان! سنگ فلاخن باشیم بشکند چرخ فلکبافیتان، برخیزید تا که بر […]

دوست دارند که سرگرم نگفتن باشیم
تا بگویند نگفیم که ایمن باشیم
آخرین حربه آتشزدگان فریاد است
پس بیایید که یکپارچه شیون باشیم
خیبری هست و علی نیست در این رخشستان
ذوالفقاری به کف آریم و تهمتن باشیم
پیش این شیشهنشینان زجاجی مذهب
باید آیینهدلان! سنگ فلاخن باشیم
بشکند چرخ فلکبافیتان، برخیزید
تا که بر قامت یک طایفه جوشن باشیم
آخرین گفته من در دم مردن این است
مرد باشیم که شایسته مردن باشیم