رفتن به بالا

جدول: معیار تشخیص مدعیان از انقلابیون

از اصولگرای انقلابی تا مدعیان اصولگراییبقیه موارد را شما بگویید!