اعتراض به حضور بازرسان آژانس

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه های تهران در اعتراض به ماموران و تیم مذاکره کننده آژانس انرژی اتمی دیروز سه شنبه مقابل سازمان انرژی اتمی برگزار شد

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه های تهران در اعتراض به ماموران و تیم مذاکره کننده آژانس انرژی اتمی دیروز سه شنبه مقابل سازمان انرژی اتمی برگزار شد.تیم مذاکره کننده در حالی به ایران سفر کرده اند که بعد از شهادت دانشمندان هسته ای ،آژانس بین الملی انرژی اتمی به عنوان نهادی که اطلاعات دانشمندان را در اختیار سرویس های جاسوسی قرار می داد مطرح بود.یکی از برنامه های این تجمع اهدای تابوت شهید بعدی هسته ای به سازمان انرژی اتمی بود.که حرکت با تاکید بر جاسوس بودن ماموران آژانس طراحی شده بود. این تجمع ساعت دو  آغاز شد و دانشجویان عکس هایی از شهید احمدی روشن را به دست گرفتند.بعد از یک دقیقه نیروی انتظامی پوسترهای شهید احمدی روشن را جمع کرده و دانشجویان را متفرق کرد.

گفتنی است با توجه به حضور وسیع نیروی انتظامی دانشجویان تجمع خود را در موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ادامه دادند و نسبت به حضور ماموران آژانس اعتراض کردند.