سایت مرجع کرسی های آزادفکری رونمایی میشود

ین پایگاه اینترنتی، شامل بخش های متنوعی از جمله بخش تجربه های برگزیده، پرسش و پاسخ، مصاحبه با اساتید و مسئولین، معرفی و مصاحبه با مجریان کرسی ها، صفحات دانشگاه های فعال، چند رسانه ای و… می باشد که قرار است به انتشار هوشمند تجربه ها و هچنین محصولات برتر تولید شده در حوزه کرسی ، پاسخ گویی به ابهامات و سوالات نظری و عملی فعالین این حوزه، جریان سازی و فراگیر کردن کرسی های نمونه، معرفی مجریان کرسی ها و اطلاع رسانی اخبار این حوزه بپردازد

پنج شنبه، سیزدهم بهمن ماه، در مراسمی با حضور مسئولین، دانشجویان و استادان از سایت مرجع کرسی های آزادفکری رونمایی می شود. در این مراسم مسئولین بسیج های دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور و مهندس حسین قدیانی (مسئول سازمان بسیج دانشجویی) حضور دارند.

این پایگاه اینترنتی، شامل بخش های متنوعی از جمله بخش تجربه های برگزیده، پرسش و پاسخ، مصاحبه با اساتید و مسئولین، معرفی و مصاحبه با مجریان کرسی ها، صفحات دانشگاه های فعال، چند رسانه ای و… می باشد که قرار است به انتشار هوشمند تجربه ها و هچنین محصولات برتر  تولید شده در حوزه کرسی ، پاسخ گویی به ابهامات و سوالات نظری و عملی فعالین این حوزه، جریان سازی و فراگیر کردن کرسی های نمونه، معرفی مجریان کرسی ها و اطلاع رسانی اخبار این حوزه بپردازد.

در سال های اخیر راه اندازی کرسی های آزادفکری در دانشگاه ها یکی از مطالبات جدی رهبر عزیز انقلاب از دانشجویان و تشکل های دانشجویی بوده است. در طی این مدت چندین خلا،، مانع از شکل گیری فراگیر این کرسی ها شده است. از جمله این خلاء ها عدم وجود اتاق فکر دانشجویی به منظور جهت دهی، راهنمایی و آموزش تشکل های دانشجویی و دانشجویان (به عنوان متولی اصلی راه اندازی کرسی ها) بوده است.

با توجه به این نیاز در پاییز امسال، تعدادی از فعالین سابق تشکل های دانشجویی، مجریان کرسی های دانشگاه ها و نشریه انعکاس آزادفکری، جمعی را تحت عنوان “هسته دانشجویی راه اندازی کرسی های آزادفکری” در دانشگاه ها تشکیل داده اند. این هسته در کنار ارتباط مستقیم با دانشگاه های سراسر کشور، اقدام به طراحی و راه اندازی سایت مرجع کرسی های آزادفکری در دانشگاه ها نموده است.