شعر: از عدالت می نویسند، از تخلّف می خورند

کهنه صرّافان دنیا از تصرّف می خورند از عدالت می نویسند، از تخلّف می خورند می نویسم دوستان! معیار خوبی مرده است دوستان خوب من تنها تأسّف می خورند! این که طبع شاعران خشکیده باشد عیب کیست؟ ناقدان از سفرۀ چرب تعارف می خورند عاشقان هم گاه گاهی ناز عرفان می کشند عارفان هم دزدکی […]

کهنه صرّافان دنیا از تصرّف می خورند
از عدالت می نویسند، از تخلّف می خورند

می نویسم دوستان! معیار خوبی مرده است
دوستان خوب من تنها تأسّف می خورند!

این که طبع شاعران خشکیده باشد عیب کیست؟
ناقدان از سفرۀ چرب تعارف می خورند

عاشقان هم گاه گاهی ناز عرفان می کشند
عارفان هم دزدکی نان تصوّف می خورند

یوسف من! قحطی عشق است، اینان را بهل!
کلفت دین اند و دنیا، از تکلّف می خورند

آخر این قصّه را من جور دیگر دیده ام
گرگ ها را هم برادرهای یوسف می خورند!

علیرضا قزوه