شكل‌گيري«مجلس مطلوب» با اين وضعيت؟!

ساز و كار «شناسايي»، «به صحنه‌آوردن» و «انتخاب» كساني كه بايد از «عصاره فضائل ملت» باشند، هنوز بسيار معيوب و فاسد است و به همتي ويژه از طرف نخبگان حزب‌اللهي براي اصلاح نيازمند است

علی کمیلی/ وقتي مي‌بيني كه نمايندگاني در شهرهاي مختلف هستند كه دو يا سه دوره است در مجلس حاضرند ولي حتي يك جلسه پرسش و پاسخ جدي در طول دوران نمايندگي‌شان برگزار نشده است تا پاسخ دهند كه چه كرده‌اند!

وقتي نخبگان، عرصه نظارت بر نمايندگان را رها كرده‌اند و مطالبه‌‌اي از نمايندگان وجود ندارد يا آنها كه هستند نمي‌دانند چطور عملكرد يك نماينده را بررسي كنند!

وقتي نگاه محلي بر عملكرد نماينده حاكم است و مطالبات محلي بجاي مطالبات كشوري از او وجود دارد و هنوز عوام‌زدگي در نگرش به شاخصهاي نماينده مطلوب حكومت مي‌كند!

وقتي در بسياري از شهرها خصوصا شهرهاي بزرگ اين ليست‌ها هستند كه راي مي‌آورند و ساز و كار بسته شدن ليست‌ها در دست سياسيون مصلحت‌طلب حداقل‌نگر است!

وقتي نخبگان توانمند حتي انگيزه ورود به عرصه كانديداتوري و ثبت‌نام را ندارند و كسي هم نيست كه قبل از انتخابات به دنبال‌شان برود و به ميدان بخواندشان!

وقتي مي‌بيني ده درصد نمايندگان مجلس، در حقيقت شأنيت ورود به مجلس را داشته‌اند و مابقي حتي به درد شوراي شهرشان هم نمي‌خورده‌اند و اتفاقا همان ده پانزده ‌درصد هستند كه دارند كار مي‌كنند …

مي‌يابي كه ساز و كار «شناسايي»، «به صحنه‌آوردن» و «انتخاب» كساني كه بايد از «عصاره فضائل ملت» باشند، هنوز بسيار معيوب و فاسد است و به همتي ويژه از طرف نخبگان حزب‌اللهي براي اصلاح نيازمند است…. اگر مي‌خواهيم مجلسي در شأن اين ملت بزرگ داشته باشيم.