مجوز برگزاري ميزگرد اتحاديه‌هاي دانشجويي لغو شد

مجوز برگزاري ميزگرد اتحاديه‌هاي دانشجويي كه قرار بود در دانشگاه اراك برگزار شود، دقايقي قبل از برگزاري اين ميزگرد توسط مسئولان دانشگاه لغو شد. بنا بر اين گزارش، علت لغو اين مجوز، تجمعات صنفي دو روز گذشته دانشجويان اين دانشگاه عنوان شده است.

مجوز برگزاري ميزگرد اتحاديه‌هاي دانشجويي كه قرار بود در دانشگاه اراك برگزار شود، دقايقي قبل از برگزاري اين ميزگرد توسط مسئولان دانشگاه لغو شد.
بنا بر اين گزارش، علت لغو اين مجوز، تجمعات صنفي دو روز گذشته دانشجويان اين دانشگاه عنوان شده است.