گزیده‌ای صوتی از بیانات رهبری پیرامون انتخابات

جوانان بهوش باشند: انتخاب اصلح: حضور همه جانبه: وظیفه نامزدها: وظیفه مردم: جوانان بهوش باشند

جوانان بهوش باشند:

انتخاب اصلح:

حضور همه جانبه:

وظیفه نامزدها:

وظیفه مردم:

جوانان بهوش باشند