تجمع خودجوش دانشجویان سبزواری

بعد از انتشار این اطلاعیه از سوی مسئولین دانشگاه تجمع خودجوشی جلوی سازمان مرکزی این دانشگاه شکل گرفت.این تجمع که با حرکت دانشجویان از سلف دانشجویی آغاز شد با حضور تعدادی زیادی از دانشجویان ادامه پیدا کرد.

مخالفت دانشجویان سبزواری با سیاست کلان ضد عدالت وزارت علوم در مورد آزادسازی قیمت ها بار دیگر علنی شد اوایل هفته پیش اطلاعیه ای در دانشگاه تربیت معلم سبزوار منتشر شد که اعتراض دانشجویان را به دنبال داشت.گران شدن غذای دانشجویان شبانه که با شروع کلاس ها در سال جدید قرار است در این دانشگاه اجرایی شود در راستای سیاست جدید وزارت علوم است.سیاستی که با تفسیر خاص از اصل 30 قانون اساسی توسط مسئولان صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم گذارده شده قرار است در تمام دانشگاه های کشور اجرایی شود.آزادسازی قیمت غذا ها و هم چنین خصوصی سازی خوابگاه های دانشجویی را می توان در ادامه ی مسیر خصوصی سازی در آموزش عالی دانست که پیش از این در برنامه پنجم گنجاند شده بود.روندی که تا به حال صدای اعتراض بسیاری از دانشجویان دانشگاه های مختلف را بلند کرده است. بعد از انتشار این اطلاعیه از سوی مسئولین دانشگاه تجمع خودجوشی جلوی سازمان مرکزی این دانشگاه شکل گرفت.این تجمع که با حرکت دانشجویان از سلف دانشجویی آغاز شد با حضور تعدادی زیادی از دانشجویان ادامه پیدا کرد. یکی از مسئوین دانشگاه با حضور در جمع تجمع کنندگان از انتقال خواسته ی دانشجویان به وزارت خبر داد.این تجمع با امضای طوماری توسط دانشجویان به پایان رسید