دولت باید به ما کمک کند، که نمی کند!

با شرایط موجود در بهترین حالت کشاورز باید 5 میلیون تومان از جیب خودش بگذارد؟
در همین حدود. حتی بعضی ها پیازهایشان را برداشت نکرده اند و زمین را شخم زده اند.

پس از اطلاع از وضعیت پیازکاران جیرفت و عنبرآباد بر آن شدیم تا صحبتی هر چند مختصر با کشاورزان داشته باشیم که متن این مصاحبه در زیر آمده است.

-پیاز را در میدان بار از شما چند می خرند؟

-بین 100 تا 120 تومان

توضیح: همین پیاز در میوه فروشی های شهر جیرفت کیلویی 500 تومکان فروخته می شود!

-برای هر هکتار پیازکاری چه هزینه ای صرف می شود(هزینه زمین و محصول)؟

-متفاوت است. بین 10 تا 15 میلون تومان

-هر هکتار پیازکاری در بهترین حالت چقدر محصول می دهد؟

-بین 30 تا 45 تن

-یعنی با شرایط موجود در بهترین حالت کشاورز باید 5 میلیون تومان از جیب خودش بگذارد؟

-در همین حدود. حتی بعضی ها پیازهایشان را برداشت نکرده اند و زمین را شخم زده اند.

-آیا نهادهای دولتی مثل سازمان جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی و … در قبال خرید محصولات از شما تضمینی نمی دهند؟

-به هیچ وجه.

-خواسته شما از نهادهای دولتی چیست؟

-دولت باید به ما کمک کند. که نمی کند!