ضرورت افزايش هزينه فعاليت‌هاي غير مولد اقتصادي

مسئله اصلي در فعاليت‌هاي مولد توليدي، كم بودن صرفه اين فعاليت‌هانسبت به فعاليت‌هاي غيرمولد اقتصادي است

ميثم دهقان- فعاليت‌هاي اقتصادي مشتمل بر دو دسته فعاليت‌هاي مولد و غير مولد اقتصادي است. بررسي شرايط حاكم بر بخش توليد طي 5 دهه گذشته نشان مي‌دهد كه مسئله اصلي در فعاليت‌هاي مولد توليدي، كم بودن صرفه اين فعاليت‌هانسبت به فعاليت‌هاي غيرمولد اقتصادي است. در اين راستا به منظور افزايش رشد اقتصادي و پيشرفت كشور پس از اجراي گام نخست هدفمندي يارانه‌ها ضروري است، هزينه‌هاي فعاليت‌هاي غير مولد اقتصادي افزايش يابد و اين راهبرد از اولويت بالاتري نسبت به كاهش هزينه‌هاي توليد يا اعطاي تسهيلات ارزان قيمت به بخش توليد برخوردار است زيرا تا زماني كه صرفه اقتصادي با فعاليت‌هاي غير مولد بيشتر باشد، تمامي منابع مالي از جمله تسهيلات ارزان قيمت اختصاص يافته به بخش صنعت با انحراف مواجه شده و به بخش‌هاي واسطه گري و سفته‌بازي سرازير مي‌شود.

نقدينگي در اقتصاد كشور مانند ريزش‌هاي آسماني است كه اگر در مسير و كانال مناسبي قرار گيرد مي‌تواند منجر به حاصلخيزي و شكوفايي اقتصاد كشور شود اما در حال حاضر ماليات‌هاي تنظيمي با هدف افزايش هزينه فعاليت‌هاي سوداگرانه در طرح تحول مالياتي ديده نشده است لذا ضروري است هدفگذاري اول در طرح تحول مالياتي، افزايش هزينه فعاليت‌هاي غير توليدي باشد تا سرمايه‌هاي موجود كشور به سمت توليد هدايت شوند.

ماليات بر عايدي سرمايه مناسب‌ترين ماليات در جهت افزايش هزينه‌هاي غير توليدي در بخش زمين و مسكن و ساير بخش‌هاي اقتصادي است كه مطالعه تجربيات جهاني نشان مي‌دهد حداقل 85 سال از زمان وضع آن مي‌گذرد وليكن متأسفانه جاي خالي اين ماليات در بسته مالياتي در بخش زمين و مسكن با گذشت 5 دهه سياستگذاري در بخش مسكن همچنان ديده مي‌شود. از آنجاكه بخش زمين و مسكن يكي از مستعد‌ترين بخش‌هاي اقتصادي براي حضور فعاليت‌هاي سوداگري است و دولت فاقد ابزار مناسب به منظور كنترل اين تقاضاها است، اين بخش از اولويت ويژه‌اي نسبت به ساير بخش‌هاي اقتصادي براي كنترل سوداگري برخوردار است. به عنوان مثال دولت به منظور تعادل بخشي در بازار ارز و طلا مي‌تواند با افزايش عرضه ارز و طلا اقدام لازم را انجام دهد. اين در حالي است كه در بازار زمين و مسكن ازآنجايي كه كالاي مسكن غير قابل تجارت است چنين امكاني براي دولت وجود ندارد.

در پايان قابل ذكر است از آنجاكه واحدهاي مسكوني اول افراد و همچنين واحدهاي مسكوني نوساز از شمول اين ماليات معاف هستند، فعاليت‌هاي توليدي در حوزه مسكن مشمول اين ماليات نشده و رونق فعاليت‌هاي ساخت و ساز در اين بخش كاهش نمي‌يابد بلكه با وضع اين ماليات بستر فعاليت‌هاي سالمتر توليد مسكن مهيا مي‌شود.

منبع: ایتان