فردا روز خشم در فلسطین

فردا به مناسبت روز اسیر در فلسطین بخصوص در کرانه باختری رود اردن تحت عنوان روز خشم نامگذاری شده است؛ هزاران فلسطینی کماکان در زندان به سر می برند و بسیاری اعتصاب غذا کرده اند. به احتمال زیاد فردا کرانه باختری شاهد درگیری ها قابل توجهی در اعتراض به وضعیت فلسطینیان در بند رژیم اشغال گر قدس خواهد بود.

فردا به مناسبت روز اسیر در فلسطین بخصوص در کرانه باختری رود اردن تحت عنوان روز خشم نامگذاری شده است؛ هزاران فلسطینی کماکان در زندان به سر می برند و بسیاری اعتصاب غذا کرده اند. به احتمال زیاد فردا کرانه باختری شاهد درگیری ها قابل توجهی در اعتراض به وضعیت فلسطینیان در بند رژیم اشغال گر قدس خواهد بود.