شعر: خودزنی

سعید بیابانکی شاعری با دبیر کنگره گفت : حال و روز مرا نمی دانی، بنده یک شاعر اولوالعزمم شهره در نطق و در سخن دانی داوران گر برنده ام نکنند خود زنی می کنم به آسانی خودکشی می کنم به طرز فجیع آن چنانی که افتد و دانی می روم ماهواره می گویم : مرگ […]

سعید بیابانکی

شاعری با دبیر کنگره گفت :
حال و روز مرا نمی دانی،

بنده یک شاعر اولوالعزمم
شهره در نطق و در سخن دانی

داوران گر برنده ام نکنند
خود زنی می کنم به آسانی

خودکشی می کنم به طرز فجیع
آن چنانی که افتد و دانی

می روم ماهواره می گویم :
مرگ بر شاعران ایرانی

اصلا از فرط فقر و بیکاری
می شوم شاعری خیابانی …!