از انقلاب اسلامی تا جایگاه و نقش مردم

ملت ما باید مصمم باشد به این که آن چیزی را که به دست آورده است از دست ندهد.
نهضت مقدس اسلامی ما، عمر چپاولگری ها و دیکتاتوری ها را در ایران به سر آورده است.
قربانی شدن و قربانی دادن در راه انقلاب و پیروزی آن اجتناب ناپذیر است، بویژه انقلابی که برای خداست و برای دین او، برای نجات مستضعفان است.

امام روح الله الموسوی الخمینیانقلاب اسلامی
/این انقلاب، بهترین انقلاب ها و بزرگ ترین انقلاب ها بوده است از حیث محتوا.
انقلاب اسلامی بزرگ ما، قبل از آن که انقلاب سیاسی و اجتماعی باشد یک انقلاب معنوی روحانی است.
بدانید این مطلب را که تاکنون انقلابی به خوبی انقلاب ایران نبوده است.
انقلاب مردم ما انقلابی است متّکی به خود مردم، پس مردم باید از پیامدهای انقلابشان گله نداشته باشند.
ایران حفظ انقلاب را با افراد مؤمن کرد، و الان هم به دست افراد مؤمن این انقلاب پیش می رود.
دشمنان ما باید بدانند که هیچ انقلابی در جهان، همانند انقلاب اسلامی ما با ضایعه ای کم و ره آوردی عظیم همراه نبوده است، و این نیست جز به برکت اسلام.
قیام شما جوان های ایران، قیام شما ملت ایران که قیام الهی بود، نهضت الهی بود، قرآن را زنده کرد، اسلام را زنده کرد.
با فداکاری از انقلاب اسلامی پاسداری کنیم، و برای ادامة این مکتب عزیز که [موجب] رهایی مستضعفان جهان و سرکوبی مستکبران است، از هواهای نفسانیه که میراث شیطان است برحذر باشیم.
تا امروز شما هیچ انقلابی را پیدا نخواهید که مثل انقلاب ایران پرثمر و کم ضایعه [باشد].
انقلاب مثل یک طفلی می ماند که باید تربیتش کرد و بزرگش کرد، پرستاری می خواهد.
ملت ما باید مصمم باشد به این که آن چیزی را که به دست آورده است از دست ندهد.
نهضت مقدس اسلامی ما، عمر چپاولگری ها و دیکتاتوری ها را در ایران به سر آورده است.
قربانی شدن و قربانی دادن در راه انقلاب و پیروزی آن اجتناب ناپذیر است، بویژه انقلابی که برای خداست و برای دین او، برای نجات مستضعفان است.
آنهایی که بعکس جلوه می دهند این نهضت اسلامی ایران را، شما در مقابل آنها بایستید و حق خودتان را به آن طوری که هست ترویج کنید، تا – ان شاءالله – حق در همة بلاد اسلام پیاده بشود، و باطل خودبخود از همة ممالک اسلام، بلکه ان شاءالله – از همة ممالک دنیا از بین برود و ذاهق بشود.
در این نهضت پیش بروید و ابداً به خودتان هیچ یأس راه ندهید، که یأس از جنود شیطان است.
باید سعی شود تا” از راه رسیده ها” و “دین به دنیافروشان”، چهرة کفرزدایی و فقر ستیزی روشن انقلاب ما را خدشه دار نکنند.
شما یک انقلابی کردید و یک سدی را شکستید که در دنیا نظیرش کم، یا نبوده است.
می خواهیم انقلابمان را صادر کنیم، نمی خواهیم با شمشیر باشد، بلکه می خواهیم با تبلیغ باشد.
مردم ایران ثابت کرده اند که تحمل و گرسنگی و تشنگی را دارند، ولی تحمل شکست انقلاب و ضربه به اصول آن را هرگز نخواهند داشت.
مسئولین صاحبان اصلی انقلاب را با بهانه های بی اساس پس نزنند، تا به جای آنان کسانی را که وارثان رژیم گذشته، و وابستگان فکری به آنان هستند جایگزین کنند.
قربانی برای یک انقلاب بزرگ، نشانة یک پیروزی و نزدیک شدن به هدف است.
من به سهم خودم هیچ نگرانی ندارم راجع به انقلاب، انقلاب راه خودش را پیدا کرده و پیش می رود، و بستگی به وجود هیچ کس هم ندارد.
من در میان شما باشم و یا نباشم، به همة شما وصیت و سفارش می کنم که نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد.
تا آمریکا نرود و تا دست این ابرقدرت ها از روی مملکت ما برداشته نشود، ما نهضتمان برقرار است و فریادمان هم برقرار است و کارهایمان را هم انجام می دهیم، و – ان شاءالله- موفق خواهیم شد.
ما در مقابل امریکا یک عبد ذلیل بودیم، ولی ایران این ذلت را شکست و عزت پیدا کرد.
آن تحولی که در ملت پیدا شد که از حال خوف برگشت به حال قدرت، از حال ضعف برگشت به حال قدرت، این تحول، تحول الهی بود.
یک دست الهی بود پشت سر این ملت.
ملت ما برای شکم قیام نکرده بود، ملت ما برای این امور منحطّ قیام نکرده بود.
فرق هست مابین این نهضت و نهضت های دیگر، از این جهت که نهضت ملی است و اسلامی.
نهضت مقدس ایران نهضت اسلامی است، و از این جهت بدی های است که همة مسلمین جهان تحت تأثیر آن قرار گیرند.

حکومت اسلامی
ما برای این که وحدت امت اسلام را تأمین کنیم، برای این که وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولت های دست نشاندة آنها خارج و آزاد کنیم، راهی نداریم جز این که تشکیل حکومت بدهیم.
حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است.
وعدة خدا بر حکومت پابرهنگان جهان حق است.
نظام جمهوری اسلامی ایران با سرفرازی و قدرت راه خود را یافته، و با استواری به پیش می رود.
جمهوری اسلامی ایران نباید تحت هیچ شرایطی از اصول و آرمان های مقدس و الهی خود دست بردارد.
اگر این جمهوری اسلامی شکست بخورد به جای آن یک رژیم اسلامی دلخواه بقیّه الله – روحی فداه – یا مطیع امر شما آقایان تحقق نخواهد پیدا کرد، بلکه یک رژیم دلخواه یکی از “دو قطب قدرت” به حکومت می رسید، و محرومان جهان که به اسلام و حکومت اسلامی روی آورده و دل باخته اند مأیوس می شوند، و اسلام برای همیشه منزوی خواهد شد.
اگر اسلام عزیز و جمهوری اسلامی نوپا به انحراف کشیده شود و سیلی بخورد، و به شکست منتهی شود – خدای نخواسته -، اسلام برای قرن ها به طاق نسیان سپرده می شود.
جمهوری اسلامی از رژیم های مظلوم جهان است.
باید بدانید که اگر – خدای نخواسته – این جمهوری اسلامی شکست بخورد، شکست برای همة مسلمین در همة اعصار است.
کشور شما امروز یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان است، باید سعی کنیم این قدرت را حفظ کنیم.
اسلام پیشرفته ترین حکومت را دارد و به هیچ وجه حکومت اسلام با تمدن مخالفتی نداشته و ندارد.
دولت اسلامی قهقراگرا نیست و با همة مظاهر تمدن موافق است، مگر آنچه که به آسایش ملت لطمه وارد آورده و با عفت عمومی ملت منافات داشته باشد.

ولایت فقیه
ولایت فقیه برای مسلمین یک هدیه ای است که خدای تبارک و تعالی داده است.
بهترین اصل در اصول قانون اساسی، این اصل ولایت فقیه است.
امروز فقهای اسلام حجت بر مردم هستند.
“ولی امر” حجت خداست.
ملت بی “هادی” نمی تواند کاری انجام بدهد.
من به همة ملت، به همة قوای انتظامی اطمینان می دهم که امر دولت اسلامی اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد، آسیبی بر این مملکت وارد نخواهد شد.
رهبر و رهبری در ادیان آسمانی و اسلام بزرگ، چیزی نیست که خودبخود ارزش داشته باشد، و انسان را- خدای نخواسته- به غرور و “بزرگ اندیشی” خود وا دارد.
اگر یک فقیهی یک مورد دیکتاتوری بکند، از ولایت می افتد.
فقیه اگر پایش را اینطور [: کج] بگذارد، اگر یک گناه صغیره هم بکند، از ولایت ساقط است، مگر ولایت یک چیز آسانی است که بدهند دست هر کس.
فقیه نمی خواهد به مردم زورگویی کند، اگر یک فقیهی بخواهد زورگویی کند این فقیه دیگر ولایت ندارد.
ولایت فقیه است که جلوی دیکتاتوری را می گیرد، اگر ولایت فقیه نباشد دیکتاتوری می شود.
ولایتی که در حدیث غدیر است به معنای حکومت است، نه به معنای مقام معنوی.

جایگاه و نقش مردم
ملت بود که این نهضت را پیش برد، و ملت است که باید از این به بعد نیز به پیش ببرد.
ما هر چه داریم از این ملت است، البته ملت اسلامی که با فریاد الله اکبر این کار را انجام دادند.
امروز زمانی است که ملت ها چراغ راه روشنفکران شان شوند، و آنها را از خودباختگی و زبونی در مقابل شرق و غرب نجات دهند، که امروز روز حرکت ملت هاست و آنان هادی “هدایت کنندگان تاکنونند”
مطمئن باشید که پیروز هستید، و هیچ قدرتی هم نمی تواند با شما مقابله کند برای این که قدرت، قدرت ملت است.
یک ملت وقتی یک چیزی را بخواهد، این، خواهد شد.
وقتی ملتی چیزی را خواست کسی نمی تواند مخالفت کند.
هیچ قدرتی در مقابل قدرت لایزال ملت نمی تواند پابرجا بماند.
ما باید بدانیم که اگر ملت ها چیزی را خواستند، تحقق پیدا می کند.
سرنوشت هر ملتی به دست خودش است.
هر ملتی باید سرنوشت خودش را، خودش تعیین کند.
با ارادة ملت ها، اراده ای که تبع ارادة خداست، اراده ای که برای خداست، غیرممکن ها ممکن می شود و محال ها واقع.
ما به نیروی ملت اتکا داریم.
جلب نظر مردم از اموری است که لازم است. پیغمبر اکرم جلب نظر مردم را می کرد، دنبال این بود که مردم را جلب کند، دنبال این بود که مردم را توجه بدهد به حق.
مبدأ نجات از خود ملت است.
آگاهی مردم، و مشارکت و نظارت و همگانی آنها با حکومت منتخب خودشان، خود بزرگترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه می باشد.
به شهادت تاریخ، هیچ قدرتی نمی تواند آتش قلب ملت مظلومی را که برای رسیدن به آزادی و استقلال قیام کرده است فرونشاند.
هیچ اسلحه ای با ایمان نمی تواند مقابله کند، هیچ اسلحه ای با قیام ملت نمی تواند مقابله کند.
یک قدرت بزرگ وقتی پایگاه ملی ندارد، این قدرت نمی تواند بایستد.
اگر ملت پشتیبان یک دولتی شد، دولت سقوط نمی کند.
اگر یک ملتی پشتوانة “حکومتی” نباشد، این “حکومتی” نمی تواند درست بشود.
تمام گرفتاری هایی که ما در طول مدت تاریخ داشتیم، بهره برداری از جهالت مردم بوده است.
امروز روزی نیست که کسی اتکا به سرنیزه بکند، دنیا عوض شده، ملت ها یکی بعد از دیگری دارند بیدار می شوند.
قدرت ها هر چه هم بزرگ باشند، وقتی مقابل با ملت می شوند نمی توانند کاری بکنند.

حضور مردم در صحنه
یک کشور وقتی آسیب می بیند که ملتش بی تفاوت باشند.
ملت همه باید حاضر باشند در مسائل سیاسی.
مردم نباید کنار بروند، اگر مردم کنار بروند همه شکست می خوریم.
من امید واثق دارم که ملت ما تن به ننگ نداده و نخواهد داد.
حضور شما مردم مؤمن و از جان گذشته است که روشنفکران “غرب و شرق زده” را برای همیشه رسوا می کند.
حضور شما مردم عزیز و مسلمان در صحنه است که توطئه های ستمگران و حیله گران تاریخ را خنثی می کند.
آن چیزی که برای همة ما لازم است، این است که ما در فکر این باشیم که مردم را در صحنه نگاه داریم.
اگر ملت بنشیند کنار و بخواهد دولت یک کاری بکند، دولت همچو قدرتی ندارد.
ملت اسلام دیگر بیدار شد، دیگر نمی نشیند، اگر من هم برگردم ملت اسلام برنمی گردد.
امروز است که تمام ملت، چه بانوان محترم و چه برادران، در سرنوشت خودشان دخالت می کنند.

ملت بزرگ
مردم عزیز ایران، حقاً چهرة منور تاریخ بزرگ اسلام در زمان معاصرند.
ما همه مفتخریم که در چنین عصری و در پیشگاه چنین ملتی می باشیم.
من با جرأت مدعی هستم که ملت ایران و تودة میلیونی آن در عصر حاضر، بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله – صلی الله علیه و آله – و کوفه و عراق در عهد امیرالمؤمنین و حسین بن علی – صلوات الله و سلامه علیهما – می باشند.
هر چه در راه این ملت عزیز در طبق اخلاص بگذاریم از عهدة شکر آنان برنخواهیم آمد.
مردم عادی ما اسلام را پیاده کرده اند و تمام زحمات حکومت را متحمل می شوند، پس ما باید بسیار به فکر مردم باشیم.
ملت عزیز ما با قیام دلاورانة خود، و نثار خون فرزندان عزیز خود، نام ارجمند خود را در تاریخ و در صف اول مجاهدان اسلام ثبت نمود.
نام بزرگ ملت ایران، در عالم به رشد سیاسی ثبت شد.
ملت بزرگ اسلام از محراب مسجد کوفه تا صحرای افتخارآمیز کربلا، و در طول تاریخ پرارزش سرخ تشیع، قربانیانی ارزشمند به اسلام عزیز و @@۱   مستثنی نیست.
ملت ما بر بزرگترین قدرت های عالم غلبه کرده است، دست بزرگ ترین قدرت های عالم را از مملکت خودش قطع کرده است، دست دشمنان بشریت را از کشور خودش قطع کرده است، الگو شده است از برای همة کشورهای مستضعفین.
خداوند تعالی بر ما منت نهاد و رژیم استکبار را با دست توانای خود، که قدرت مستضعفین است درهم پیچید، و ملت عظیم ما را ائمه و پیشوای ملت های مستضعف نمود.
انصافاً از اول انقلاب تا حالا، آن که کار خودش را صددرصد صحیح انجام داد ملت بود.

حفظ نظام و استمرار نهضت
حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرایض است.
حفظ نظام از واجبات شرعیه و عقلیه است.
ملت بزرگ اسلام مصمم است به نهضت اسلامی خود ادامه دهد و اجازة دخالت خیانتکاران را در کشور خود ندهد.
ما بر ایمان واجب عقلی است، واجب شرعی است که در این موقع دنبال بکنیم و این نهضتی که ایران بپا کرده است به آخر برسانیم.
به ملت عزیز ایران توصیه می کنم که نعمتی که با جهاد عظیم خودتان و خون جوانان برومندتان به دست آوردید، همچون عزیزترین امور قدرش را بدانید و از آن حفاظت و پاسداری نمایید.
به ملت شریف ایران وصیت می کنم که در جهان، حجم تحمّل زحمت ها و رنج ها و فداکاری ها و جان نثاری ها و محرومیت ها، مناسب حجم بزرگی مقصود و ارزشمندی و علّو رتبة آن است.
وقتی مقصد الهی شد، راه هر چه مشکل باشد- چون مقصد الهی است- باید به نظر آسان باشد.
ما اگر حق را نصرت ننماییم نباید در انتظار نصرت حق باشیم.
شما بدانید: هر چه تبلیغات دنیا و شیاطین دنیا بر ضد شما می گویند، دلیل بر قدرت شماست.
تا این نهضت هست از هیچ [چیز] نترسید، و اصلاً ترس در دل خود راه ندهید.
مشکلات [به] دنبال هر انقلابی اجتناب ناپذیر است، لکن مشکلاتی نیست که نشود جبران کرد.
باید در حفظ دین مقدس و اسلام عزیز و جمهوری اسلامی استقامت کنیم، و مشکلات را با استقبال و استقامت انقلابی رفع نماییم.
خدا می داند که اگر این نهضت شکست بخورد، تا آخر دیگر ایران روی خوش به خودش نمی بیند.
اگر ایران شکست بخورد شرق شکست خورده است. اگر ایران شکست بخورد مستضعفین شکست خورده اند.
اگر این نهضت بخوابد، این آتشی که در دل مردم روشن شده است، اگر این بخوابد و این آتش خاموش بشود، دیگر امکان ندارد این نهضت پیدا بشود یا شبیه آن پیدا بشود.
اگر به واسطة بعضی از جهالت ها لطمه ای به این نهضت بزرگ وارد بشود، معاقبید پیش خدای تبارک و تعالی، توبه تان مشکل است قبول بشود، چون به حیثیت اسلام لطمه وارد می شود.
همه به فکر این خون های بنا حق ریخته باشید، به فکر این معلولین عزیز ما باشید به فکر این آوارگان جنگ باشید و به فکر پیشرفت اسلام، نه به فکر این که “من باید و تو نباید” “من هستم و تو نیستی”
امروز روزی است که اگر – خدای نخواسته – ما در این نهضت شکست بخوریم، شکست خوردیم تا آخر.
ملت با تمام قوا باید در مقابل دسیسه ها مقاومت کند.
اگر شما گمان کنید که دیگر پیروز شدید و باید بروید سراغ کسب و کارتان، و بی اعتنا باشید راجع به مقدراتتان، من خوف این را دارم که شکست بخورید.
امروز هم شما نباید از کید ساحران و وسوسة خنّاسان غافل باشید.
قوی باشید، برومند باشید، و از هیاهوی دنیا هیچ وقت به خودتان هراس راه ندهید.

گردآوری شده در نرم افزار چند رسانه ای سبک زندگی سال ۵۷