دانشجوی پولی به علم و صنعت هم رسید+نشریه

همزمان با پذیرش دانشجوی پولی در دانشگاه علم و صنعت ایران نشریه خیزش نو در شماره جدید خود طی پرونده ای به این موضوع پرداخته است. در این شماره می خوانید:

همزمان با پذیرش دانشجوی پولی در دانشگاه علم و صنعت ایران نشریه خیزش نو در شماره جدید خود طی پرونده ای به این موضوع پرداخته است. در این شماره می خوانید:
پرونده دانشجوی پولی
1-دﻻﻳﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮي ﭘﻮﻟﻲ
2- کمبود بودجه و اعتبارات دانشگاه ها
3-ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻮﺷﺶ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ
4-ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻀﻞ ﻓﺮار ﻣﻐﺰﻫﺎ و ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ!
5-ﺗﻮﻗﻊ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺮﻓﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
6-رﺳﺘﻢ داﻧﺸﺠﻮي ﭘﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.

فایل نشریه را از اینجا  دانلود کنید.

از مدیافایر  دانلود کنید.