نمایشگاه هفتگی

در پی تببین توافق نامه ژنو مجمع عدالتخواه دانشجویی شیراز اقدام به برگزاری نمایشگاه نمود.

به گزارش عدالتخواهی مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز، در گفتگوی رو در رو با مردم ، به  تبیین توافقنامه ژنو پرداختند.

این نمایشگاه از هفته گذشته در بولوار چمران شروع  و این هفته نیز اقدام به برپایی نمایشگاه در پارک کوهپایه شیراز و همچنین نماز جمعه نمودند.

در ادامه این فعالیت ها مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز در پی برگزاری هفتگی این نمایشگاه پیرامون دیگر موضوعات نیز می باشد.

این تشکل همچنین از تمامی افرادی که می توانند در اجرای و تکمیل محتوای نمایشگاه همکاری نمایند دعوت به عمل می آورد.

 

20140307_081246

20140307_084845

20140307_092526

20140307_081246

20140307_114827

20140307_114748

20140307_114713

20140307_092526

20140307_085404

20140307_084845

20140307_120721

20140307_120729

20140307_120737

20140307_120801

20140307_122318