ارتباط با سخنگوی جنبش عدالتخواه

به گزارش عدالتخواهی ، علاقه مندان برای ارتباط با جنبش عدالتخواه دانشجویی و رسانه های مخلف جهت اطلاع از مواضع جنبش در مسایل مختلف می توانند به شماره تلفن 09195379868 تماس گرفته و با آقای ناصر باغستانی (سخنگوی جنبش عدالتخواه ) صحبت کنند.

به گزارش عدالتخواهی ، علاقه مندان برای ارتباط با جنبش عدالتخواه دانشجویی و رسانه های مخلف جهت اطلاع از مواضع جنبش در مسایل مختلف می توانند به شماره تلفن 09195379868 تماس گرفته و با آقای ناصر باغستانی (سخنگوی جنبش عدالتخواه ) صحبت کنند.

جنبش عدالتخواه دانشجویی

جنبش عدالتخواه دانشجویی