از مبارزه با "مفاسد اقتصادی" تا مبارزه با "اقتصاد فسادخیز"

محمد جعفری نژاد/ از دبیران سابق جنبش عدالتخواه دانشجویی 12 سال از تاریخ صدور پیام مقام معظم رهبری خطاب به دانشجویان پیرامون پیگیری عدالت و مبارزه با مفاسد اقتصادی در ششم آبان 1381 می گذرد.مسئله ای که پیش از آن نیز در فرمان هشت ماده ای ایشان به سران قوا تجلی یافته و متاسفانه آن […]

محمد جعفری نژاد/ از دبیران سابق جنبش عدالتخواه دانشجویی

12 سال از تاریخ صدور پیام مقام معظم رهبری خطاب به دانشجویان پیرامون پیگیری عدالت و مبارزه با مفاسد اقتصادی در ششم آبان 1381 می گذرد.مسئله ای که پیش از آن نیز در فرمان هشت ماده ای ایشان به سران قوا تجلی یافته و متاسفانه آن چنان که باید مورد توجه واقع نشده بود. ایشان در این پیام علاوه بر تاکید بر مسئله “عدالت” به عنوان “سرآغاز فهرست بلند مسائل کشور” به ذکر مثال هایی پرداختند که می تواند توسط جریان دانشجویی مورد پرسش واقع شود. “مسابقه‏ ى رفاه ميان مسئولان، بى‏اعتنائى به گسترش شكاف طبقاتى در ذهن و عمل برنامه‏ريزان، ثروت‏هاى سر برآورده در دستانى كه تا چندى پيش تهى بودند، هزينه كردن اموال عمومى در اقدام‏هاى بدون اولويت، و به طريق اولى در كارهاى صرفاً تشريفاتى، ميدان دادن به عناصرى كه زرنگى و پرروئى آنان همه‏ى گلوگاههاى اقتصادى را به روى آنان مى‏گشايد، و خلاصه پديده‏ى بسيار خطرناك انبوه شدنِ ثروت در دست كسانى كه آمادگى دارند آن را هزينه‏ى كسب قدرت سياسى كنند. و البته با تكيه بر آن قدرت سياسى اضعاف آنچه را كه هزينه كرده‏اند گرد مى‏آورند
اين‏ها و امثال آن نقطه ‏هاى استفهام برانگيزيست كه هر جوان معتقد به عدل اسلامى ذهن و دل خود را به آن متوجه مى‏يابد و از كسانى كه مظنون به چنين تخلفاتى شناخته مى‏شوند پاسخ مى‏طلبد”
حال سوالی که مطرح می شود این است که جنبش دانشجویی چگونه می تواند در پیگیری مسئله عدالت نقش آفرینی کرده و رسالت خویش را به عنوان چشم بیدار جامعه انجام دهد؟ پرداختن به مسئله عدالت یک مموضوع جامع و فراگیر است که باید همه ابعاد و زوایای آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد اما بی شک مبارزه با “سرطان اجتماعی فساد” در یکی از تاثیرگذار ترین مجراها یعنی فضای اقتصادی یکی از مهم ترین گام ها و به تعبیری اولین گام در گسترش عدالت اجتماعی است. تا زمانی که “گلوگاه های اقتصادی” و مجاری اصلی فعالیت اقتصادی کشور عاری از فساد نشود نمی توان به حصول “عدالت و پیشرفت” امیدوار بود. شاید به دلیل همین اهمیت است که مقام معظم رهبری نیز همواره مبارزه با مفاسد اقتصادی را جزء اولویت های اقتصادی کشور در نظر می گیرند .
در همین راستا به نظر می رسد در مبارزه با مفاسد اقتصادی باید نکات حائز اهمیت زیر را به عنوان یک اصل مد نظر قرار داد:
نکته اول سطح مبارزه با مفاسد است به این معنا که برای تبدیل مبارزه با مفاسد اقتصادی به یک گفتمان فراگیر نباید حدی از مبارزه را قائل بود. مبارزه با مفاسد “یک مبارزه فراگیر” است که شامل همه سطوح فعالیت ها می شود. به تعبیر رساتر اکتفا به مبارزه با “آفتابه دزدها” باعث می شود که از پرداختن به آنهایی که گلوگاه های اقتصادی را آلوده به ویروس فساد کرده اند غافل شویم. این مسئله و توجه به این ضرورت همانی است که در پیام ششم آبان و همچنین پیام هشت ماده ای مقام معظم رهبری نیز تجلی یافته است
نکته دوم به وجود آمدن یک “نگاه سیستمی” به مقوله مبارزه با فساد اقتصادی به جای وجود نگاه گزاره ای است. برای مثال نگاه سیستمی باعث می شود که مبارزه با فساد اقتصادی به یک مبارزه در طول فرایند فعالیت های اقتصادی تبدیل شود نه یک مبارزه در سطح خروجی یک فعالیت اقتصادی توام با فساد. چرا که مبارزه با فساد اقتصادی می تواند در سطح معلول ها یعنی مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد و یا به سطح مبارزه با علت ها یعنی مبارزه با “اقتصاد فسادخیز” کشیده شود.
این نکته به مراتب از همه مسائل در این حوزه دارای اهمیت بیشتری است. چرا که آنچه می تواند فساد اقتصادی را ایجاد کرده و به مفاسد اقتصادی اجازه جولان دهد، وجود یک اقتصاد فساد خیز است. یک اقتصاد وابسته به نفت که می تواند زمینه های رانت خواری بزرگ را فراهم آورد، اقتصادی که دارای کم ترین شفافیت اطلاعات باشد، اقتصادی که با داشتن یک نابسامانی عظیم در نظام توزیع کالاها و خدمات “بحران واسطه گری و دلالی” را به وجود آورد، اقتصادی که از عدم وجود نظارت مستمر در سیستم پولی و مالی رنج برد تا این مسئله بتواند امکان “دور زدن قانون” را ایجاد کند، اقتصادی که نتواند عدالت را در سهم بری عوامل کار و سرمایه از نتیجه تولید ایجاد کند و … مطمئنا نخواهد توانست گامی صحیح و اصولی را در مبارزه با مفاسد اقتصادی بردارد. همه این ها مستلزم یک نگاه همه جانبه و سیستمی به مبارزه با مفاسد اقتصادی است که این مسئله در “سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی” به خوبی تجلی یافته است و مبارزه با مفاسد را از سطح یک مبارزه گزاره ای به یک مبارزه سیستمی و از سطح مبارزه با معلول ها به سطح مبارزه با علت ها یعنی مبارزه با یک “اقتصاد فساد خیز” کشیده است.