شما وزیر امور خارجه انقلاب اسلامی ایران هستید

«آمریکای جهانخوار باید بداند که ملت عزیز و خمینی تا نابودی کامل منافعش او را راحت نخواهند گذاشت و تا قطع هر دودست آن به مبارزه خدایی خود ادامه خواهند داد .ملت ما همانگونه که نشان داده اند تحمل تمام کمبود ها را برای حفظ شرف و آبروی خویش خواهد نمود …تا قطع تمام وابستگی […]

«آمریکای جهانخوار باید بداند که ملت عزیز و خمینی تا نابودی کامل منافعش او را راحت نخواهند گذاشت و تا قطع هر دودست آن به مبارزه خدایی خود ادامه خواهند داد .ملت ما همانگونه که نشان داده اند تحمل تمام کمبود ها را برای حفظ شرف و آبروی خویش خواهد نمود …تا قطع تمام وابستگی ها به تمام ابر قدرت های شرق و غرب مبارزات آشتی ناپذیرانه ملت ما علیه مستکبرین ادامه دارد …ممکن است بعضیها که این چیزها را ندیده اند با خود بگویند خب ، با قدرت ها باید ساخت .ولی باید بدانند که سازش ، امروز نابودی تا آخر است . دفن اسلام است تا آخر دنیا .»  امام روح الله

گاهی برایم سوال می شود که چگونه ممکن است آرمان های انقلاب و امام روح الله هنوز برای  برخی مسئولین جا نیفتاده باشد . کینه با دشمن خونخوار همیشه باید در جان یک مسلمان ایرانی و انقلابی فوران کند و به قول امام بغض و کینه انقلابی تان را در سینه نگه دارید و با غضب و خشم بر دشمنانتان بنگرید . متاسفانه بعضی حرف ها و اقدامات اعضای دولت یازدهم به خصوص وزیر خارجه خواسته یا ناخواسته بزک کردن آمریکای جهانخوار است . آیا قدم زدن در خیابان های سنگ فرش ژنو هم جزیی از مذاکره است ؟؟ جناب ظریف شما ماموریت دارید که در حوزه انرژی هسته ای از حق ایران دفاع کنید و میدان مبارزه شما پشت میز های مذاکرات و اتاق های بسته است نه در خیابان های ژنو .چگونه می شود کسی نسبت به یک کشور و دولتش کینه داشته باشد ولی اینگونه رفتار کند . بعد از این همه دشمنی که در دوران تصدی شما بر وزارت امور خارجه و بعد از این همه توهین و تهدید شما حتی حاضر نیستید رفتار خود را با غرب عوض کنید و جدیدا صمیمانه تر هم شده اید .

شما وزیر امور خارجه انقلاب اسلامی ایران هستید که بر اصول استکبار ستیزی و مبارزه با آمریکا مبتنی شده است نه وزیر خارجه لهستان. بارها و بارها ثابت شده به شخص شما که با لبخند زدن کاری پیش نمی رود و غرب کوتاه نمی آید، دیپلماسی شما با این نوع منش محکوم به شکست است، ما با کسی تعارف نداریم . بارها در این دولت دیپلماسی لبخند شکست خورده و عزت انقلاب اسلامی و مردم ایران است که لگد مال می شود .

وقتی شما با کری در خیابان های ژنو قدم میزنید محرومین و مستضعفین جهان که انقلاب اسلامی حامی و پشتیبان آنها و سرور مظلومین جهان است، چه فکری با خود می کنند ؟؟ از کشمیر تا غزه و از میانمار تا بولیوی وقتی این تصاویر را ببینند چه می گویند؟

شاید این طرز رفتار شما به این دلیل است که دشمنی های آمریکا را با مردم ایران لمس نکردید و وقتی آمدید که همه چیز آرام بود . جنگ را در تلویزیون های آمریکا و از اخبار ملاحظه می کردید و طعم سختی های انقلاب را هیچ گاه نچشیدید.

در اعتقادات و رفتارتان نسبت به غرب بازنگری کنید و بدانید دشمن هیچ گاه با لبخند حقی را به شما نمی دهد .

رسول کدیور/دبیر مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز