نشریه قیام قسط

برای دریافت نسخه نشریه بر روی لینک زیر کلیک فرمایید. نشریه قیام قسط متعلق به مجمع عدالتخواه رفسنجان می باشد. این نسخه مربوط به تاریخ 20.10.93 می باشد. قیام قسط  

برای دریافت نسخه نشریه بر روی لینک زیر کلیک فرمایید.

نشریه قیام قسط متعلق به مجمع عدالتخواه رفسنجان می باشد.

این نسخه مربوط به تاریخ 20.10.93 می باشد.

قیام قسط